Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

      – radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

      – przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

      – szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

 e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);

 f) osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego;

b) kobiety;

c) osoby o niskich kwalifikacjach;

d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

f) osoby niepełnosprawne

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych
w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.