POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania, nabór 3/2016 – listy rankingowe i protokoły

W ramach naboru 3/2016 zgodnie z zakresem tematycznym Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi dla:

  1. Przedsięwzięcia 1.5.1 Centra Aktywności:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju:

     600 000 zł

  1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

    1 200 000 zł

W ramach pierwszego i trzeciego przedsięwzięcia nie zarejestrowano żadnego wniosku. W ramach drugiego przedsięwzięcia wpłynęło 4 wnioski na łączną kwotę 347 468 zł.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie ocenę wstępną.

 

Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju

Lista operacji wybranych i niewybranych (rankingowa)

 

Protokół Rady LGD Wspólny Trakt z dnia 18.01.2017

 

 

POUCZENIE
1) Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
2) Protest winien zawierać:
a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
b) Oznaczenie wnioskodawcy,
c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,
d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem
e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
3) LGD udostępnia wzór protestu na stronie internetowej LGD oraz w Biurze LGD. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD :
Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
Ul. Juliusza Słowackiego 6,
26-640 Skaryszew
4) O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.
5) Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
a) po terminie,
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
c) bez wskazania kryteriów oceny, z których ocena wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem.

Wzór protestu LGD Wspólny Trakt – wersja edytowalna

Wzór protestu LGD Wspólny Trakt – PDF

 

 

Protokół komisji skrutacyjnej 18.01.2017

 

INFORMACJA DODATKOWA
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Dalszy etap oceny administracyjnej wniosku przeprowadza Samorząd Województwa. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o RLKS , w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.
2) Zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy o RLKS jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013.