ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PN.: „POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Wdrażając zapisy „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” (WPGO 2007-2015) Zarząd Województwa Mazowieckiego realizuje szereg projektów o charakterze edukacyjno-informacyjnym, tj. konferencje, seminaria, prelekcje oraz spotkania poświęcone zagadnieniom odpadowym. Celem WPGO 2007-2015 jest przede wszystkim wyznaczenie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami. Plan zakłada zrealizowanie wielu inwestycji na terenie całego województwa. Uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które swoimi mocami przerobowymi zabezpieczą kompleksowo potrzeby regionu, będzie warunkowało sukcesywne zamykanie składowisk nie spełniających warunków technicznych i formalnych. Bardzo istotne są także działania w zakresie usuwania azbestu i likwidacja mogilników w naszym województwie. Zważywszy na skalę wyżej wymienionych przedsięwzięć, ich realizacja będzie wiązała się z koniecznością zaangażowania znacznych środków finansowych.

Działając na rzecz przyspieszenia procesu budowy spójnego systemu zagospodarowania odpadów na terenie województwa Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął inicjatywę organizacji konferencji adresowanej do przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych z terenu Mazowsza pn. „Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Spotkanie będzie okazją do szczegółowej prezentacji możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, które są przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Bank Ochrony Środowiska.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 listopada 2009 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Scherzo w Hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 , 00-120 Warszawa.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00

Rejestracja zgłoszeń do udziału w spotkaniu prowadzona jest w Departamencie Środowiska – Wydziale Gospodarki Odpadami, do dnia 6 listopada 2009 r. pod numerami telefonu: /22/ 59 79 461 lub /22/ 59 79 125.

Program konferencji