STUDIA PODYPLOMOWE ROLNICTWO – OGRODNICTWO – VI edycja

Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach – Wydział  Nauk Przyrodniczych i Technicznych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informują, że trwa nabór na kolejną VI edycję Studiów Podyplomowych pt.: Rolnictwo – Ogrodnictwo.

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Program podyplomowych studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy fizjologii, gleboznawstwa i biologii roślin rolniczych i ogrodniczych, technologie upraw rolniczych i ogrodniczych (warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i urządzanie terenów zielonych), uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa. Część zajęć poświęcona będzie systemowi produkcji ekologicznej oraz źródłom energii odnawialnej, Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym programowi rolno-środowiskowo-klimatycznemu oraz dobrej praktyce rolniczej).

Wiedza przekazywana będzie na wykładach oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Ogrodnictwa i MRiRW. Studia kończą się egzaminem  dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Organizatorzy:
Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa – Wydział  Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych; Kierownik Studiów
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 wew. 175

Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@cdr.gov.pl – 696 41 01 91
mgr Maria Majszyk -m.majszyk@cdr.gov.pl  – 691 110 125
Czas trwania: – 2 semestry, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota – niedziela)
Zasady naboru:  według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: cały rok
Termin  rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów
Opłaty: 1700 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: wrzesień  – październik 2015

Zgłoszenia należy przesłać
•    pocztą na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego, Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, Organizacja studiów;
•    mailem
•    faksem 22 729 66 41

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Batorego 64 C
96 -100 Skierniewice
tytułem  –  rata za studia podyplomowe PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem  należy dokonać na I lub II zjeździe  w sekretariacie studiów w Brwinowie.