Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w 2015 r., po raz trzynasty ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją.

 Oferta jest kierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce powinni spełniać następujące kryteria:

1)   ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,

2)   aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie,

3)   ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3,

4)   pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć poniższe dokumenty:

wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu,

  1. podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym,
  2. wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości,
  3. dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu

– wystawione po 30 kwietnia danego roku,

  1. zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie),
  2. kopię dowodu osobistego.

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości!

Tegoroczna oferta wzbogacona została o możliwość otrzymania bezpłatnego miejsca również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2015 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979421.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 52, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 47 kB, Liczba pobrań: 33, Dokument programu Microsoft Word