Finanse w kontroli projektów

W dniu 30 września br. odbyło się seminarium dotyczące zagadnień finansowych oraz aspektów kontroli w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była głównym organizatorem tego wydarzenia.

Seminarium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego było skierowane m.in. do beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania i zaczynają oni rozliczać swoje wydatki. Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom tematyki kontroli w projektach unijnych.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Pana Mariusza Frankowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UM WM. We wstępie Dyrektor podsumował stan wdrażania RPO WM, zaznaczył m.in. że „ogłoszono już konkursy we wszystkich Priorytetach”, jak również poinformował o zatwierdzonych do dofinansowania blisko 730 projektach. Moderatorem tego wydarzenia była Pani Dorota Obzejta-Żbikowska – Kierownik Wydziału Promocji i Wydawnictw w MJWPU. W roli prelegentów wystąpili: Pan Ewaryst Kowalczyk – niezależny ekspert oraz Pan Bogdan Buczyński – Kierownik Wydziału Kontroli Projektów MJWPU.

Konferencja została podzielona na dwa panele seminaryjne. Pierwszy z nich dotyczył kontroli finansowej projektów współfinansowanych z UE. Omówione zostały nieprawidłowości związane z wykorzystaniem środków, a także zasady zwrotu pieniędzy przez beneficjenta. Pan Bogdan Buczyński przedstawił rodzaje i obszary kontroli projektów, za jakie odpowiedzialny jest Wydział Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki. Szeroko przedstawiono także błędy pojawiające się podczas stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienia to obszar gdzie jest najwięcej nieprawidłowości” – wyjaśniał Buczyński. Tematem prezentacji była również kwestia wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych. Prelegent w podsumowaniu wykładu zasugerował beneficjentom, aby wzmacniali swoje zespoły odpowiedzialne za sektor zamówień publicznych. Wpłynie to na ograniczenie popełnianych błędów w tym zakresie. Omawiając działania wydziału Buczyński dodał, że jego głównym celem jest „stwierdzenie faktycznej realizacji projektu”. Nawiązując do kontroli finansowej Pan Kowalczyk poruszył bardzo ważną kwestię naliczania odsetek w przypadku konieczności zwrotu dotacji.

W drugiej części panelu seminaryjnego Pan Ewaryst Kowalczyk prezentował zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tematem przewodnim wystąpienia była odpowiedzialność za nieprawidłowe przyznanie i przekazanie środków unijnych. Prelegent zaznaczył, że wykorzystanie funduszy europejskich niewłaściwie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującym prawem jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ekspert na konkretnych przykładach wymieniał najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Na koniec rozgorzała dyskusja, w której beneficjenci zadawali pytania odnośnie realizacji swoich projektów.

Seminarium spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uczestnicy zwracali się do prowadzących z prośbą o organizację kolejnych, tego typu spotkań. Przedstawiciele MJWPU zapewnili zebranych, że podobne konferencje będą organizowane.

Dodatkowo Pani Dorota Obzejta-Żbikowska zachęcała słuchaczy do regularnego odwiedzania serwisu internetowego www.mazowia.eu , w którym znajdują się aktualne informacje na temat ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie, dokumenty strategiczne dotyczące wdrażanym programów, opisy Priorytetów i Działań. Ponadto na stronie internetowej podawane są informacje o bezpłatnych seminariach i szkoleniach, które pogłębiają wiedzę z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Uczestnicy otrzymali zapewnienie, że mogą liczyć na wsparcie ekspertów MJWPU, zarówno w procesie aplikacyjnym, jak i w trakcie rozliczania swoich przedsięwzięć.