Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt dotyczące oceny wniosków RwKDN i TiRM– spotkanie I

W dniu 27 czerwca 2011 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 200 000,00 zł . W ramach naboru na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw złożono również 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 359 343,00 zł .

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

Do pobrania:

Lista operacji ocenionych w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 

Lista operacji ocenionych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw poniżej

 

 II spotkanie Rady odbędzie się 5 lipca 2011 o godz. 15.30

Od decyzji wydanej przez Radę LGD Wspólny Trakt, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie odwołania, numer wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru oraz czytelny podpis odwołującego się. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji nie będzie brany pod uwagę w przypadku gdy:

– został wniesiony po upływie terminu określonego,

– został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,

– nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.