Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt dotyczące oceny wniosków MP i OiRW– spotkanie I

W dniu 24 września 2013 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe Projekty i Odnowa i rozwój wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru na Małe Projekty złożono 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 213 177,16 zł . W ramach naboru na  Odnowa i rozwój wsi złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 601 450,00 zł.

 01

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

1

3

5

Do pobrania:

Skan Uchwała X 91 13 MP 24.09.13Skan zał do Uchwała X 91 13 MP 24.09.13 -1Skan zał do Uchwała X 91 13 MP 24.09.13 -2Skan Uchwała X 92 13 MP 24.09.13

SKAN lista rankingowa MP- 24.09.13 -1SKAN lista rankingowa MP- 24.09.13 -2

Skan uchwała X 94 13 - OiRW 24.09.13Skan zał do uchwały X 94 13 - OiRWSkan uchwała X 95 13 - OiRW 24.09.13Skan zał do uchwały X 95 13

Od decyzji wydanej przez Organ Decyzyjny LGD, czyli Radę, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania powiadomienia
o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie odwołania, numer wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru oraz czytelny podpis odwołującego się. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji nie będzie brany pod uwagę w przypadku, gdy:

– został wniesiony po upływie terminu określonego,

– został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący wnioskodawcą, którego wniosek
o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,

– nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku

o ponowne rozpatrzenie.

Odwołania, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone z powodów formalnych. Po rozpatrzeniu odwołań pełna dokumentacja konkursowa, wraz wnioskami zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa w celu dalszego rozpatrzenia. Zgodnie z Procedurą wyboru operacji, wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie, czy ostatecznie Rada wybrała wnioski do dofinansowania.