Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt dotyczące oceny Małych Projektów – spotkanie I

W dniu 5 kwietnia 2011 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru Małe projekty złożono 4 wnioski na łączną kwotę 92 350,00 zł .

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

 

Do pobrania:

Załącznik do uchwały nr 52 z dnia 05 kwietnia 2011

II spotkanie Rady odbędzie się 12 kwietnia o godz. 15.00

Od decyzji wydanej przez Radę LGD Wspólny Trakt, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie odwołania, numer wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru oraz czytelny podpis odwołującego się. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji nie będzie brany pod uwagę w przypadku gdy:

– został wniesiony po upływie terminu określonego,

– został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,

– nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Wnioskodawca tzw. „Małych Projektów”, który zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację:

W przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną.

W przypadku operacji wieloetapowych – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią.

UWAGA!!! Na czas oczekiwania na w/w interpretację to 3 miesiące!