Podsumowanie naborów wniosków przez LGD Wspólny Trakt w 2010 roku

Lokalna Grupa Działania informuje, że w wyniku ogłoszenia sześciu naborów wniosków w 2010 roku na działania:

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (jeden),

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (jeden),

– Odnowa i rozwój wsi (dwa),

– Małe projekty (dwa),

Członkowie Rady dokonali oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z w/w zakresu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski zostały przekazane do podmiotu wdrażającego (Urząd Marszałkowski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w celu zawarcia umowy o dofinansowanie projektów. Do naszego stowarzyszenia wpłynęły wnioski z terenu gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica na łączną kwotę 2 631 363,14 zł.

Poniżej listy operacji wybranych do dofinansowania:

10. Lista operacji wybranych 14.04.10