Nieodebrane tablice dla operacji zrealizowanych w ramach I naboru wniosków dot. działania „Odnowa i rozwój wsi” (02.02-31.03.2009 r.)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż nie odebrane zostały tablice informacyjne, przygotowane dla Państwa operacji zrealizowanych w ramach I naboru wniosków dot. działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013, przeprowadzonego w terminie od 2 lutego do 31 marca 2009 roku.

Prosimy o odbiór niniejszych tablic.

Tablice informacyjne można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4. Pok. 524, 523.

 W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną i pieczątki Beneficjenta.

 W załączeniu lista Beneficjentów którzy nie odebrali tablic informacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy o dofinansowanie operacji mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej, w przypadku kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro, natomiast gdy całkowita wartość operacji przekracza 500 000 Euro, należy zamieścić tablicę reklamową. Tablice muszą być wykonane zgodnie z zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oprócz tablic dotyczących działania „Odnowa i rozwój wsi” przygotowane zostały również tablice informacyjne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach osi 3 oraz działania osi 4 LEADER „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o systematyczny odbiór niniejszych tablic.

Listę dot. odbioru tablic informacyjnych i reklamowych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” znajdziecie Państwo na stronie www.prow.mazovia.pl

 Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli Wnioski o płatność ostateczną i których równowartość kosztów całkowitych operacji wynosi co najmniej 50 000 Euro.

kontakt:

Oś 3:, Katarzyna Chludzińska pok. 524, Agnieszka Grzybowska pok. 524, Magdalena Kowalik pok. 523

Oś 4: Barbara Kręźlewicz – Prarat pok. 410, Anna Przybysz pok. 409.

O możliwości odbioru kolejnej transzy tablic wykonanych dla beneficjentów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, będziemy sukcesywnie informować na naszej stronie internetowej: www.prow.mazovia.pl

Lista Beneficjentów działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego od 2 lutego do 31 marca 2009 roku, którzy nie odebrali tablic informacyjnych