Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. zostały zakończone nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 6 wniosków, na całkowitą kwotę 540 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 3 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 270 000,00

W  ramach naboru nr 2/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt wpłynęło 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3 322 194,94 zł

Przedsięwzięcie 3.2.1 Rozwój działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 2 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 414 158,90 zł

W ramach naboru nr 3/2017

Przedsięwzięcie 1.5.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski, na całkowitą kwotę 852 532,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 405 372,49

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada LGD w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonuje oceny, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.