W kwietniu ruszają nabory na małe projekty i odnowę wsi

       Termin składania wniosków na w/w działania: od dnia 14 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 8.00 – 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

·         Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 152 714,79 zł);

Małe Projekty  (limit dostępnych środków: 277 624,06 zł)

Ogłoszenie naboru Małe Projekty

Male Projekty – ankieta 2014

Minimalne kryteria MP 2014

Lista Kryteriów oceny zgodności operacji

Oświadczenie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 2014

OiRW- ankieta 2014

Ogłoszenie V naboru OiRW

A) Wersja 7z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Uwaga! W dniu 10.05.2013r. udostępniono aktywny formularz wniosku poprawiony w zakresie edytowalności załączników dla Wnioskodawcy sklasyfikowanego w kategorii „Inny podmiot”.

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word)

wopp_413_MP_7z_10052013-2

Uprzejmie informujemy, iż został opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z obowiązuje dla naborów wniosków, ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013 r.
Powiązania: