Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wniosek

     Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Wspólny Trakt przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Wspólny Trakt.

 

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

 

III. Kryteria wyboru – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR:

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji ,, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’ przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.

 

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez LGD dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

 

V. Limit dostępnych środków dostępnych środków wynosi 300 000 zł.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji tj. 26-600 Radom ul. Lubelska 65.  Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 nr 139 poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

2. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 18 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, dane każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta dołączonym do wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca posługuje się numerem identyfikacyjnym producenta nadanym innej osobie (tj. małżonkowi lub współposiadaczowi), danej tej osoby należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta.

4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

6. Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W-1_41_413_312 – wersja PDF

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

1) Ekonomiczny Plan Operacji

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (…)

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie pomoc de minimis

Ankieta dla beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie z zakresu Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw:

TiRM- ankieta

„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnił średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:

1) która:

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

e) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

f) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

g) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,

h) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”.

Jeżeli operacja, którą zamierza realizować podmiot, jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nieruchomości powinno znajdować się:

1) w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

a) wiejskiej lub

b) miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

c) miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

2) w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

a) wiejskiej lub

b) miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

c) miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:

1) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;

2) spełnia następujące warunki (nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”)

3) jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują się:

a) w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

b) w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

4) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

1) warunki, o których mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, są spełnione w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej;

2) każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;

3) każdy ze wspólników spełnia następujące warunki:

a.jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b.jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

c.nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

d.nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

e.w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:

a.– wiejskiej lub

b.– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

c.– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

f.w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:

– wiejskiej lub

– miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

– miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

Oraz który, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”.

– w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną;

4) każdy ze wspólników nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”oraz jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują się w miejscowości, objętej Lokalną Strategią Rozwoju.

O pomoc może ubiegać się spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

1) wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;

2) spełnia następujące warunki:

a.nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b.której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007 – 2013”.

c.jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

d.siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdują się w miejscowości, objętej Lokalną Strategią Rozwoju.

Pomoc jest przyznawana:

1) osobie fizycznej podejmującej we własnym imieniu działalność gospodarczą, której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) osobie fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą, której został nadany numer identyfikacyjny;

3) osobie prawnej, której został nadany numer identyfikacyjny;

4) wspólnikom spółki cywilnej, oraz jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego, został nadany numer identyfikacyjny;

5) spółce prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej, której został nadany numer identyfikacyjny.

2. Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jest obowiązana przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia złożenia:

1) pierwszego wniosku o płatność pośrednią będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w dwóch etapach;

2) wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w jednym etapie.

Pomoc jest przyznawana na operację:

1) spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

3) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc,

b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

4) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

5) która będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;

6) o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji;

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem końcowym;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

a) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,

b) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach

– nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:

1) budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

2) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

1) od dnia, w którym została zawarta umowa;

2) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 10 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.

4. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł, z tym że:

1) wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:

a) 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

b) 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

c) 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

2) w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich lub jadalnymi produktami leśnymi, wymienionej w wykazach działalności, do których może być przyznana pomoc i określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 tys. zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;

7) rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

2. Do kosztów tych również zalicza się koszty:

1) transportu do miejsca realizacji operacji:

a) materiałów służących realizacji operacji,

b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;

2) montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

3. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

f) projektów technologicznych,

2) opłat za patenty lub licencje,

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi – w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) nabycia nieruchomości;

3) nabycia rzeczy używanych.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek ten, po ocenie Rady, jest przekazywany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) charakterystykę wykonywanej działalności gospodarczej, w tym określenie jej przedmiotu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

4) opis planowanej operacji, w tym określenie:

a) miejsca realizacji,

b) celów,

c) zakresu i kosztów;

5) plan finansowy operacji;

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy;

7) zestawienie rzeczowo – finansowe planowanej operacji;

8) informacje o załącznikach dołączanych do wniosku.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, z wyraźnym zaznaczeniem tych dokumentów których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy.