Ruszają nabory na małe projekty i odnowę wsi

Termin składania wniosków na w/w działania: od dnia 02 września 2013 r. do dnia 19 września 2013 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 9.00 – 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 754 164,79 zł);

Małe Projekty (limit dostępnych środków: 198 021,23 zł)

 

 echo - nabory 2013

Wniosek i instrukcja OiRW – wersja 6z