Ruszają nabory na małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i odnowę wsi

Termin składania wniosków na w/w działania: od dnia 9 sierpnia 2012 do dnia 31 sierpnia 2012 r. do godz. 14.00.  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 9.00 – 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 
 
 
 
 
 
W związku z kryterium komplementarności (spójności) z innymi projektami, poniżej przedstawiamy Państwu tabelę wszystkich wnioskodawców, którzy realizują, bądź zrealizowali swoje pomysły za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania.
 

 

Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Wnioski o przyznanie pomocy i wniosek o płatność w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 64, poz. 427 z późn. zm.).

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju