Rusza nabór na Małe Projekty

NABÓR WNIOSKÓW NA „MAŁE PROJEKTY” SKŁADANE PRZEZ BENEFICJENTÓW Z OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT”

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z póź. zm.), z dnia 8 lipca 2008 r. i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.), informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Wspólny Trakt przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Wspólny Trakt.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

W-1_413_MP_4z – Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty

 W-1 413 MP 4z – Wzór formularza PDF

IW1_413_MP_4z_ Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty 18112010r

III Beneficjenci:

1) osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Wspólny Trakt,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadając siedzibę na obszarze objętym Lokalna Strategia Rozwoju LGD Wspólny Trakt.

a) działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

b) utworzona na podst. przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

IV. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR:

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji małych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.

Kryteria – małe projekty

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków na ten nabór wynosi 119 600,00 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych lecz nie więcej niż 100 tys. złotych w całym okresie finansowania.

Zakres operacji małych projektów PDF

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.