PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2010 ROK

Województwo Mazowieckie ogłasza nabór wniosków inwestycyjnych na rok 2010 do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.Celem naboru jest wyłonienie inwestycji sportowych, które uzyskają dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki.

KRYTERIA NABORU:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dn. 10.07.2006 r. poz. 944 (Dz. U. Nr 134 z 2006 r ze zm.) środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być dofinansowywane inwestycje polegające na budowie modernizacji i remontach obiektów sportowych w szczególności: hale sportowe o wym. areny 36x19m i większe, sale gimnastyczne o wym. areny 24x12m, kryte pływalnie o wym. niecki 25×12,5 m głęb.1,2-1,8m, pawilony sportowe, boiska i stadiony, lodowiska, oraz inne specjalistyczne obiekty sportowe

Nie przewiduje się dofinansowania:

– sal gimnastycznych o wymiarach areny mniejszych niż 24×12 m,

– otwartych pływalni o charakterze rekreacyjnym,

– hal sportowych z przykryciem namiotowym lub powłoką pneumatyczną ,

– przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchniach z materiałów urazogennych np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z Polbruku, z żużla popielcowego.

Dofinansowanie nie obejmuje obiektów towarzyszących m. in. gastronomii, części hotelowej, rekreacyjnej, dydaktycznej i rehabilitacyjnej.

Z kosztu całkowitego inwestycji wyłącza się koszty: zbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji np. sieci zasilających, kolektora kanalizacyjnego itp., zagospodarowania terenu niezwiązanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz pomieszczeń niezwiązanych z potrzebami obiektów sportowych.

Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu sportowego mogą być urządzenia sportowe stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego.

Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji z wyjątkiem:

– inwestycji realizowanych przez gminy, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej dopuszcza się dofinansowanie do 60% wartości kosztorysowej inwestycji. Pełnowymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt kubaturowy z co najmniej jednym pomieszczeniem wieloprzestrzennym o wymiarach areny minimum 24x12m.

– inwestycji realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( Dz U Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) dopuszcza się dofinansowanie do 60% wartości kosztorysowej inwestycji.

– inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz U Nr 84 poz. 906)- do 95% wartości kosztorysowej inwestycji.

Zgłoszenie inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie mazowieckim odbywa się poprzez przedłożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku, którego wzór zamieszczony jest poniżej.

Przyznane środki Funduszu na dofinansowanie przedsięwzięcia objętego wnioskiem są uruchamiane – po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy z Bankiem działającym na rzecz i w imieniu Ministra Sportu i Turystyki – na uregulowanie przedstawionych oryginałów nieopłaconych faktur i rachunków za wykonanie.

Nie przewiduje się refundacji opłaconych faktur i rachunków.

Wnioski o dofinansowanie należy kierować do:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa.

kontakt tel. 22/5979417

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2009 roku.

Dopuszcza się uzupełnienia złożonego w w/w terminie wniosku o wymagane załączniki do dnia 31 stycznia 2010 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę oraz dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków ujętych w montażu finansowym (odpis uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego stwierdzającej zabezpieczenie finansowe lub wypis z wieloletniego planu inwestycyjnego jednostki samorządowej stwierdzający ujęcie realizacyjne zadania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, względnie inne zabezpieczenia finansowe w przypadku stowarzyszeń kultury fizycznej).

Jednocześnie informujemy, że w Programie Rozwoju Bazy Sportowej” mogą być ujęte te inwestycje, które posiadają:

– uregulowany stan prawny nieruchomości,

– kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,

– aktualne pozwolenie na budowę,

– aktualne zbiorcze zestawienie kosztów,

– wykonawcę wybranego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

– dokumenty, które zawierają m. in. dane o planowanych źródłach finansowania, w tym o środkach własnych i innych (z określeniem i udokumentowaniem ich pochodzenia) przewidzianych do wykorzystania w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego do PRBS WM na 2010