Program „Razem Możemy więcej”

Działania zmierzające do budowania kapitału społecznego, odnowy wsi i wspierania rożnych form aktywności lokalnych społeczności na terenach wiejskich są równie ważne, jak rozwój infrastruktury technicznej tych terenów. Potwierdzają to m.in. takie inicjatywy i działania jak Leader (Leader+), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i inne. W ten nurt wpisuje się również realizowany przez nas od 2009 roku Program „Razem Możemy Więcej”. Wśród wielu celów tego programu jest m.in. rozwój infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi. Program „Razem Możemy Więcej” jest kontynuacją, realizowanego w latach 2006-2007 programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. W jego ramach o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców) 

Wielkość dotacji

W dniu 16 listopada br. Zarząd Fundacji EFRWP dokonał nieznacznych korekt Regulaminu programu „Razem Możemy Więcej”, których celem jest jeszcze większe zwrócenie uwagi na wspólne działania i kolegialność realizowanych projektów.  Preferowane będą m.in. projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty będą mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys.  zł. Zmianie (nieznacznemu obniżeniu) uległa natomiast maksymalna kwota grantu oraz niektóre  elementy, jakie mogą być finansowane w ramach projektu. Obecnie, tj. od 16.11.2011 roku maksymalna, jednostkowa wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł.  Natomiast w przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Oprócz tego w regulaminie dokonano też innych korekt. Aktualny Regulamin Programu „Razem Możemy Więcej” oraz Zasady Kwalifikacji Projektów”  są dostępne w zakładce Materiały do pobrania” obok na stronie. 

Dotychczasowe efekty realizacji Programu „Razem Możemy Więcej” to udzielenie,w ramach dotychczasowych sześciu edycjach programu  – 236 projektów, na łączną kwotę 956.714 zł.  Uwzględniając granty realizowanego wspólnie z Fundacją Polska Wieś 2000” programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, jest to już łącznie ponad 600 zrealizowanych projektów z całkowitą kwotą wsparcia przekraczającą 5 mln zł.

Więcej na http://gazetasolecka.pl/