Otwarty konkurs na dofinansowanie zadań programu – Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2011 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację zadań, zgodnie z projektem budżetu, przeznaczono kwotę 40 528 000 złotych.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach I etapu programu to: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów; dofinansowanie projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”; dofinansowanie projektu „Animator projektu Moje Boisko – Orlik 2012 (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego).

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych. Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski nadesłane do dnia 24 stycznia 2011 roku; projekty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.