Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Biura LGD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„WSPÓLNY TRAKT”
26-640 SKARYSZEW, UL. SŁOWACKIEGO 6

poszukuje kandydatów na stanowisko:

asystent projektu – umowa o pracę w pełnym wymiarze

I. Katalog wymagań koniecznych i pożądanych stawianych przed potencjalnymi kandydatami, oraz zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem.

A) Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający minimum doświadczenia w administracji,

– znajomość zasad korzystania z z funduszy pomocowych,

– zaangażowanie w sprawy związane z realizacją celów LSR,

– doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE,

– dobra organizacja pracy,

– znajomość obsługi komputera.

B) Wymagania pożądane:

– doświadczenie w pracy biurowej lub administracyjnej.

C) Opis stanowiska

– organizacja naborów,

– doradzanie w zakresie działań sprzyjających realizacji celów określonych w LSR,

– werifikacja formalna wniosków,

– pomaganie we właściwym funkcjonowanu Stowarzyszenia w oparciu o istniejące przepisy prawa,

– świadczenie podstawowych usług prawnych mieszkańcom terenu LGD.

II. Warunkiem obligatoryjnym stawianym przed kandydatem jest złożenie kompletu dokumentów, na który składają się:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym posiadane certyfikaty, dyplomy,zaświadczenia ukończonych kursów,szkoleń itp. w merytorycznym kierunku i staż pracy;

3. list motywacyjny, CV;

4.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5.oświadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych;

6.oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie LGD, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lub wysłać listem poleconym na adres LGD w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia naboru tj. 09.02.2010r. do godz. 15.30.

Na kopercie należy dopisać słowa “Nabór – asystent projektu”