Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent projektu

LOKALNA GRUPA DZIALANIA „WSPÓLNY TRAKT”

26-640 SKARYSZEW, UL. SŁOWACKIEGO 6

poszukuje kandydatów na stanowisko:

asystent projektu – umowa o pracę w pełnym wymiarze

I. Katalog wymagań koniecznych i pożądanych stawianych przed potencjalnymi kandydatami, oraz zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem.

A) Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe lub średnie, posiadający minimum doświadczenia w administracji.

• znajomość zasad korzystania z funduszy pomocowych.

• zaangażowanie w sprawy związane z realizacją celów LSR.

• doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE.

• dobra organizacja pracy.

• znajomość obsługi komputera.

B) Wymagania pożądane:

• doświadczenie w pracy biurowej lub administracyjnej.

C) Opis stanowiska

– organizacja naborów.

– doradzanie w zakresie działań sprzyjających realizacji celów określonych w LSR.

– weryfikacja formalna wniosków.

– pomaganie we właściwym funkcjonowaniu Stowarzyszenia w oparciu o istniejące przepisy prawa.

– świadczenie podstawowych usług prawnych mieszkańcom terenu LGD.

II. Warunkiem obligatoryjnym stawianym przed kandydatem jest złożenie kompletu dokumentów, na który składają się:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy.

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym posiadane certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń itp. w merytorycznym kierunku i staż pracy;

3. list motywacyjny, CV.

4.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

5.oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie LGD, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lub wysłać listem poleconym na adres LGD w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia naboru tj. 23.12.2010 r. do godz. 15.00.

Na kopercie należy dopisać słowa ’’Nabór – asystent projeku”