Nabór wniosków w ramach działania „Małe projekty”

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Wspólny Trakt” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 11 lutego 2010 r. do dnia 12 marca 2010 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Wspólny Trakt przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Wspólny Trakt.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

III Beneficjenci:

1) osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Wspólny Trakt,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadając siedzibę na obszarze objętym Lokalna Strategia Rozwoju LGD Wspólny Trakt.

a) działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

b) utworzona na podst. przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

IV. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR:

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji małych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków na ten nabór wynosi 70 000 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych lecz nie więcej niż 100 tys. złotych w całym okresie finansowania.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.