NABÓR WNIOSKÓW NA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 6 września 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”.

 

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „WspólnyTrakt” www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

 

III. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR:

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’’ przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.

 

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez LGD dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

 

V. Limit dostępnych środków dostępnych środków wynosi 299 671,00 zł.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca

Wniosek – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – obowiązkowa ankieta dla wnioskodawcy

Załącznik-nr-4.-do-Strategii-Karty-oceny-zgodnoci-operacji-z-LSR-i-z-lokalnymi-kryteriami

 http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/roznicowanie-formularze-dokumentow-leader/wersja-prow-41413-3111002.html