Nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:

 ·   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 
I. Termin składania wniosków na wszystkie działania: od 30 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r. (do godz. 14:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 900 – 1400. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działań wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Wspólny Trakt” www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić wniosek, aby został wybrany do finansowania przez LGD to zdobycie minimum 15 punktów.
VI. Limit dostępnych środków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 549 343,00 zł.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.
 
 

Powiązania:

 

Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej.zip