Nabór wniosków na „Małe Projekty” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 
I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 lipca 2010 r do godz.14.00.
 
II. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Wspólny Trakt przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Wspólny Trakt.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytrakt.pl oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
 
IV. Kryteria wyboru projektów przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR: Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji ,,Odnowa i rozwój wsi’’ lub „Małe projekty” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.
 
V. Limit dostępnych środków na „Odnowę i rozwój wsi” wynosi: 897 372,00 zł
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.