Udzielono absolutorium dla Członków Zarządu za 2014 rok.

W dniu 25 marca 2015 roku o godz. 1800 w ZAJEŹDZIE RYBACKIM „ZŁOTY KARPIK’’, KOSÓW 74, GMINA KOWALA, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad zebrania
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2014r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany ustawy o rachunkowości.
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2014r.
– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.
– w sprawie przeniesienia zysku z 2014 r., jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2015.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

DSC_0394

Obrady otworzyła o godz. 1800 Pani Teresa Majkusiak – Prezes Stowarzyszenia LGD ”Wspólny Trakt” witając 53 członków stowarzyszenia, którzy przybyli na Walne Zebranie. Następnie przeprowadziła wybór przewodniczącego zebrania, którym został Pan Ireneusz Kumiega.DSC_0397

3

Przewodniczący zebrania Ireneusz Kumięga przeprowadził głosowania, dotyczące Uchwał w sprawie:

• Uchwała nr 1/15 z dnia 25.03.2015r – w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro- została podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr 2/15 z dnia 25.03.2015r – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok., – została podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr 3/15 z dnia 25.03.2015r – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2014r., – została podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr 4,5,6,7,8,9/15 z dnia 25.03.2015r – w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r. – każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia uzyskał absolutorium przez podjęcie uchwał.
• Uchwała nr 10/15 z dnia 25.03.2015r, – w sprawie przeniesienia straty z 2014 r., jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2015. – Została podjęta jednogłośnie.

4a

6

8aaaa

2