Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. zostały zakończone nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 6 wniosków, na całkowitą kwotę 540 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 3 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 270 000,00

W  ramach naboru nr 2/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt wpłynęło 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3 322 194,94 zł

Przedsięwzięcie 3.2.1 Rozwój działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 2 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 414 158,90 zł

W ramach naboru nr 3/2017

Przedsięwzięcie 1.5.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski, na całkowitą kwotę 852 532,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 405 372,49

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada LGD w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonuje oceny, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r do godz. 1400

Ogłoszenie o naborze 2 2017 – rozwijanie działalności gospodarczej – PDF

Harmonogram naborów – PDF

Lokalne kryteria wyboru operacji – PDF

Oświadczenie-wyrażenie-zgody-na-przetwarzanie-danych-2014-2020

Ankieta dla beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie – edytowalna

Ankieta dla beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie – PDF

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Formularze wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html
.
.
.
.
.
.

 

 

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016r do godz. 1400

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji – PDF

Ankieta dla beneficjentów – wersja edytowalna

Ankieta dla beneficjentów – PDF

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – PDF

Formularze wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html