Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania  „Wspólny Trakt” zapraszają Państwa na bezpłatne seminarium, na którym przedstawimy Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych. Spotkanie odbędzie się 29 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skaryszewie o godzinie 10.

Na seminarium zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek podległych w szczególności dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie zamówień, przedstawicieli lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Seminarium poprowadzi dr Karolina Jarosz p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, radna Rady Miejskiej w Jędrzejowie, sekretarz Świętokrzyskiej Rady Ekonomii Społecznej.

Przebieg spotkania

10.00 Rejestracja

10.10 przestawienie zasad przyznawania „mikro GRANTY mOWES” dla organizacji pozarządowych i KGW – Agnieszka Sekulska

10.25 „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – co to jest? – Karolina Jarosz

12.00 Poczęstunek

12.15 „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” jak je stosować? – Karolina Jarosz

13.00 Dyskusja – Philipp Zalewski. Agnieszka Sekulska

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 600 923 287

Zapraszamy!

——————————————————————————

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

tel. 600 923 287

ul. 25 Czerwca 45
26-600 Radom

Fundacja Fundusz Współpracy

Ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

www.cofund.org.pl | www.mowes.pl

www.facebook.com/FunduszWspolpracy 

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019r

Wielu mieszkańców z terenu gmin: 
Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica uczestniczyło w szkoleniu

nt. rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą na terenie wiejskim.

W spotkaniu omówione zostały m.in.

– możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

– możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Materiały ze szkolenia poniżej;

Warsztaty tworzenia projektów grantowych

Zapraszamy na warsztaty do Płudnicy i Gębarzowa.

Cel szkolenia:

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tworzenia i realizacji projektów z uwzględnieniem procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Uczestnicy szkolenia:

 Szkolenie skierowane jest do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica.

Czas trwania:

Szkolenie 2 dniowe – 16 godzin dydaktycznych

 

Miejsce  i termin szkolenia:

I grupa (Iłża i Wierzbica) Świetlica w Płudnicy  w dniach 23-24.10.2017

II grupa (Kowala i Skaryszew)Świetlica w Gębarzowie w dniach 26-27.10.2017

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 48 610 36 51 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 22.10.2017r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Program szkolenia:

Dzień I

8.30 – 10.00       Wprowadzenie do tematyki szkolenia i procedury projektów grantowych

                               Integracja uczestników i zidentyfikowanie potencjału grupy 

Produkty planowania, etapy projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Diagnoza potrzeb i problemów w odniesieniu do obszaru LGD „Wspólny Trakt”

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Charakterystyka grupy docelowej na przykładzie grup defaworyzowanych

 

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15     Budowanie celów projektu i planowanie działań

        

Dzień II

8.30 – 10.00       Tworzenie partnerstwa projektowego

                               Harmonogram realizacji projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Rezultaty projektu i opis wskaźników

 

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Konstruowanie budżetu projektu

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15    Monitoring i ewaluacja projektu

               Podsumowanie warsztatów