Warsztaty tworzenia projektów grantowych

Zapraszamy na warsztaty do Płudnicy i Gębarzowa.

Cel szkolenia:

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tworzenia i realizacji projektów z uwzględnieniem procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Uczestnicy szkolenia:

 Szkolenie skierowane jest do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica.

Czas trwania:

Szkolenie 2 dniowe – 16 godzin dydaktycznych

 

Miejsce  i termin szkolenia:

I grupa (Iłża i Wierzbica) Świetlica w Płudnicy  w dniach 23-24.10.2017

II grupa (Kowala i Skaryszew)Świetlica w Gębarzowie w dniach 26-27.10.2017

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 48 610 36 51 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 22.10.2017r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Program szkolenia:

Dzień I

8.30 – 10.00       Wprowadzenie do tematyki szkolenia i procedury projektów grantowych

                               Integracja uczestników i zidentyfikowanie potencjału grupy 

Produkty planowania, etapy projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Diagnoza potrzeb i problemów w odniesieniu do obszaru LGD „Wspólny Trakt”

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Charakterystyka grupy docelowej na przykładzie grup defaworyzowanych

 

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15     Budowanie celów projektu i planowanie działań

        

Dzień II

8.30 – 10.00       Tworzenie partnerstwa projektowego

                               Harmonogram realizacji projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Rezultaty projektu i opis wskaźników

 

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Konstruowanie budżetu projektu

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15    Monitoring i ewaluacja projektu

               Podsumowanie warsztatów

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.
 

Szkolenie pt. „Spółdzielnie socjalne” – 5-6 października 2016 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza na drugą edycję szkolenia pt. „Spółdzielnie socjalne”. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych grup działania, przedstawicieli samorządów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz do doradców rolnych zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych w Polsce, możliwości wsparcia finansowego działalności spółdzielni socjalnych ze środków unijnych i krajowych, przygotowania niezbędnej dokumentacji do rejestracji spółdzielni socjalnej, współpracy spółdzielni socjalnych z jednostkami samorządu terytorialnego, stosowania klauzul społecznych. Omówione zostaną też zagadnienia związane z polityką państwa wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce w okresie programowania 2014-2020, a także zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Zajęcia poprowadzi Waldemar Żbik, specjalista w zakresie ekonomii społecznej, wieloletni praktyk spółdzielczości socjalnej. https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, w terminie 5-6 października 2016 r. Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu dla doradców rolnych dla jednej osoby wynosi 190,00 zł brutto, a dla pozostałych osób 210,00 zł. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.
Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia i nazwiska uczestników) przed terminem szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną (skan) na adres: r.koczkodaj@cdr.gov.pl lub nr faxu: 22 729 72 91 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów – do dnia 28 września 2016 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby do kontaktu:
– w sprawach merytorycznych szkolenia: Beata Filipiak, tel. 22 729 66 34 do 38 w.113; e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl
– w sprawach organizacji i rekrutacji: Renata Koczkodaj, tel. 22 729 66 34 do 38 w.130; e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl
Do pobrania:

karta zgłoszenia uczestnictwa

harmonogram szkolenia