ANKIETA INFORMACYJNA MONITORUJĄCA DORADZTWO ŚWIADCZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW LGD „WSPÓLNY TRAKT” w roku 2018

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica)

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest określenie, jakości i efektywności świadczonego doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wspólny Trakt na lata 2014-2020.


LINK DO ANKIETY: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=91c52ae1&&b=78382453a&&c=7424807e

Czytaj dalej

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”

LINK DO ANKIETY:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=2fe417d7c&&c=7424807e

 

 

Warsztaty tworzenia projektów grantowych

Zapraszamy na warsztaty do Płudnicy i Gębarzowa.

Cel szkolenia:

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tworzenia i realizacji projektów z uwzględnieniem procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Uczestnicy szkolenia:

 Szkolenie skierowane jest do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica.

Czas trwania:

Szkolenie 2 dniowe – 16 godzin dydaktycznych

 

Miejsce  i termin szkolenia:

I grupa (Iłża i Wierzbica) Świetlica w Płudnicy  w dniach 23-24.10.2017

II grupa (Kowala i Skaryszew)Świetlica w Gębarzowie w dniach 26-27.10.2017

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 48 610 36 51 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 22.10.2017r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Program szkolenia:

Dzień I

8.30 – 10.00       Wprowadzenie do tematyki szkolenia i procedury projektów grantowych

                               Integracja uczestników i zidentyfikowanie potencjału grupy 

Produkty planowania, etapy projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Diagnoza potrzeb i problemów w odniesieniu do obszaru LGD „Wspólny Trakt”

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Charakterystyka grupy docelowej na przykładzie grup defaworyzowanych

 

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15     Budowanie celów projektu i planowanie działań

        

Dzień II

8.30 – 10.00       Tworzenie partnerstwa projektowego

                               Harmonogram realizacji projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Rezultaty projektu i opis wskaźników

 

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Konstruowanie budżetu projektu

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15    Monitoring i ewaluacja projektu

               Podsumowanie warsztatów

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.