Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. zostały zakończone nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 6 wniosków, na całkowitą kwotę 540 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 3 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 270 000,00

W  ramach naboru nr 2/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt wpłynęło 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3 322 194,94 zł

Przedsięwzięcie 3.2.1 Rozwój działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 2 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 414 158,90 zł

W ramach naboru nr 3/2017

Przedsięwzięcie 1.5.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski, na całkowitą kwotę 852 532,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 405 372,49

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada LGD w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonuje oceny, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.
 

Szkolenie pt. „Spółdzielnie socjalne” – 5-6 października 2016 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza na drugą edycję szkolenia pt. „Spółdzielnie socjalne”. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych grup działania, przedstawicieli samorządów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz do doradców rolnych zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych w Polsce, możliwości wsparcia finansowego działalności spółdzielni socjalnych ze środków unijnych i krajowych, przygotowania niezbędnej dokumentacji do rejestracji spółdzielni socjalnej, współpracy spółdzielni socjalnych z jednostkami samorządu terytorialnego, stosowania klauzul społecznych. Omówione zostaną też zagadnienia związane z polityką państwa wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce w okresie programowania 2014-2020, a także zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Zajęcia poprowadzi Waldemar Żbik, specjalista w zakresie ekonomii społecznej, wieloletni praktyk spółdzielczości socjalnej. https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, w terminie 5-6 października 2016 r. Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu dla doradców rolnych dla jednej osoby wynosi 190,00 zł brutto, a dla pozostałych osób 210,00 zł. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.
Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia i nazwiska uczestników) przed terminem szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną (skan) na adres: r.koczkodaj@cdr.gov.pl lub nr faxu: 22 729 72 91 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów – do dnia 28 września 2016 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby do kontaktu:
– w sprawach merytorycznych szkolenia: Beata Filipiak, tel. 22 729 66 34 do 38 w.113; e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl
– w sprawach organizacji i rekrutacji: Renata Koczkodaj, tel. 22 729 66 34 do 38 w.130; e-mail: r.koczkodaj@cdr.gov.pl
Do pobrania:

karta zgłoszenia uczestnictwa

harmonogram szkolenia