Warsztaty tworzenia projektów grantowych

Zapraszamy na warsztaty do Płudnicy i Gębarzowa.

Cel szkolenia:

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie metodyki tworzenia i realizacji projektów z uwzględnieniem procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Uczestnicy szkolenia:

 Szkolenie skierowane jest do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica.

Czas trwania:

Szkolenie 2 dniowe – 16 godzin dydaktycznych

 

Miejsce  i termin szkolenia:

I grupa (Iłża i Wierzbica) Świetlica w Płudnicy  w dniach 23-24.10.2017

II grupa (Kowala i Skaryszew)Świetlica w Gębarzowie w dniach 26-27.10.2017

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu 48 610 36 51 lub mailowo na adres lgd@wspolnytrakt.pl do dnia 22.10.2017r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania ilości osób z jednej instytucji lub organizacji. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji lub organizacji oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby zgłoszone na pierwszej pozycji będą miały pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Program szkolenia:

Dzień I

8.30 – 10.00       Wprowadzenie do tematyki szkolenia i procedury projektów grantowych

                               Integracja uczestników i zidentyfikowanie potencjału grupy 

Produkty planowania, etapy projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Diagnoza potrzeb i problemów w odniesieniu do obszaru LGD „Wspólny Trakt”

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Charakterystyka grupy docelowej na przykładzie grup defaworyzowanych

 

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15     Budowanie celów projektu i planowanie działań

        

Dzień II

8.30 – 10.00       Tworzenie partnerstwa projektowego

                               Harmonogram realizacji projektu

10.00 – 10.15 przerwa

10.15 – 11.45     Rezultaty projektu i opis wskaźników

 

11.45 – 12.00 przerwa

 

12.00 – 13.30    Konstruowanie budżetu projektu

13.30 – 13.45 przerwa

13.45 – 15.15    Monitoring i ewaluacja projektu

               Podsumowanie warsztatów

Informacja o zakończonych naborach wniosków

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. zostały zakończone nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej

2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 6 wniosków, na całkowitą kwotę 540 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 3 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 270 000,00

W  ramach naboru nr 2/2017

Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt wpłynęło 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3 322 194,94 zł

Przedsięwzięcie 3.2.1 Rozwój działalności gospodarczej , w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie zarejestrowanych zostało 2 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 414 158,90 zł

W ramach naboru nr 3/2017

Przedsięwzięcie 1.5.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski, na całkowitą kwotę 852 532,00 zł.

Przedsięwzięcie 4.2.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zarejestrowanych zostało 4 wnioski.

Zadeklarowana kwota pomocy przez wnioskodawców (razem): 405 372,49

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020  realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rada LGD w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonuje oceny, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
 
.
.
.
.
.
.
.