Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru LGD Wspólny Trakt

Cel szczegółowy 1 Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej

Przedsięwzięcie 1.1.2 Animacja wspiera aktywność