Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XVII/21 w dniu 29.11.2021r

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr XVII/21
w dniu 29.11.2021r. (poniedziałek) o godzinie 1530, które odbędzie się w biurze LGD Wspólny Trakt w Urzędzie Gminy Kowala, sala konferencyjna

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady
 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XVII/21 w dniu 29.11.2021r.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021.
  5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

  • Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
    z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
  • Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zakończenie Posiedzenia Rady.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772z późniejszymi zmianami).

Poniżej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019

Mieszkasz lub prowadzisz działalność na terenie gmin: 
Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica ?

W spotkaniu omówione zostanie m.in.

– możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

– możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów