ZAPROSZENIE NA FORUM „INNOWACJE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z siedzibą w Kowali-Stępocinie, zaprasza na spotkania mające na celu utworzenie Forum Innowacji Społecznej, które będzie platformą współpracy podmiotów aktywnych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt i przyczyni się do rozwoju społecznego. Operacja jest adresowana do instytucji samorządowych (ośrodki pomocy społecznej, MOPS, GOPS, ośrodki kultury/gminne biblioteki, szkoły), organizacji społecznych, lokalnych liderów (m.in. kluby sportowe, KGW, OSP i inne organizacje społeczne), wrażliwych społecznie firm.

Przeprowadzone w trakcie tworzenia LSR spotkania ze społecznością obszaru pokazały, że cechują ją: duża skala problemów społecznych, niski poziom wykształcenia, duża liczba osób wymagających pomocy, patologie. Jednocześnie niewykorzystywany jest dla rozwoju społecznego obszaru LGD potencjał wielu grup społecznych. 

Efektywnemu ograniczaniu skali problemów i wykorzystaniu istniejącego potencjału grup społecznych dla rozwoju obszaru nie sprzyjają: relatywnie niska innowacyjność działań społecznych i ograniczony zakres współpracy odpowiedzialnych i zainteresowanych rozwojem społecznym podmiotów.  

Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się: uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy grup defaworyzowanych, podnoszenie poziomu wykształcenia, integracji i aktywności społecznej mieszkańców, włączanie grup defaworyzowanych w gospodarkę obszaru LGD. Działania o tym charakterze są na obszarze LGD realizowane, ale w ograniczonym zakresie i w tradycyjny sposób, w niewielkim stopniu są one oparte na współpracy międzysektorowej i wykorzystaniu dobrych praktyk spoza obszaru, a nawet tych występujących punktowo. Dlatego kluczowym działaniem, które może spowodować przyśpieszenie rozwoju społecznego obszaru LGD Wspólny Trakt  jest propagowanie i szersze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru LGD i spoza niego.

            Spotkania odbędą się w dniach 4-5 lipca 2022 roku od godziny 16:00 w Modrzejowicach w Folwarku „BANCER”.

            Serdecznie zapraszamy! Zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 601-086-176, 733-828-933, e-mail.: lgd@wspolnytrakt.pl, bądź osobiście w biurze Lokalnej Grupie Działania.

Kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i spełnić ekologiczne cele podczas kryzysu

W jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Jakie konkretne środki należy wskazać i wprowadzać w ramach krajowych planów strategicznych WPR?

Biorąc pod uwagę kontekst obecnej sytuacji geopolitycznej — jak zachęcić państwa członkowskie do osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie?

Odpowiedzi na te pytania padną podczas zbliżającej się, tytułowej wirtualnej konferencji, organizowanej 28 czerwca przez EURACTIV.
Zapraszamy do wzięcia udziału i śledzenia wydarzenia.

W ostatnim czasie sektor rolno-spożywczy stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z globalnym ociepleniem, kryzysem Covid-19 i wojną w Ukrainie. Od początku wojny w całej Europie mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym i dramatycznej potrzebie jego nagłego umocnienia.  

Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna spotęgowała nagłe wzrosty cen produktów rolnych na rynku światowym — grozi to ograniczeniem importu żywności wymaganej w słabszych krajach, opierających się np. na ukraińskich zbożach. W odniesieniu do tego, urzędnicy unijni oświadczyli, że bezpieczeństwo żywnościowe w Europie nie jest zagrożone, nawet pomimo dodatkowych kosztów ponoszonych obecnie przez nasz sektor rolno-spożywczy.

Jednakże, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego rozwoju konfliktu, kraje Unii coraz częściej zachęcane są do zwiększenia produkcji żywności. W związku z tym, Komisja Europejska zwraca się do państw członkowskich o dostosowanie krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej do zmieniającego się geopolitycznego kontekstu naszego regionu.

Jednocześnie, wiele głosów płynących z Europy przypomina o celach wytyczonych przez Europejski Zielony Ład, strategię Od pola do stołu oraz związaną z nimi potrzebą zbudowania silnego, stabilnego, ale i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu. Eksperci są zgodni, że jednym z głównych wyzwań WPR będzie pogodzenie tego z potrzebą utrzymania gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego.

Więcej na ten temat dowiemy się z konferencji organizowanej przez EURACTIV. Aby dołączyć do wydarzenia i śledzić je online, należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wskazanej przez organizatorów.


Źródło: EUROACTIV (tłum. własne)

Zaproszenie na konsultacje społeczne na terenie LGD Wspólny Trakt 11-12 lipca 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin.

Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych, starostw powiatowych, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd.