Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019r

Wielu mieszkańców z terenu gmin: 
Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica uczestniczyło w szkoleniu

nt. rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą na terenie wiejskim.

W spotkaniu omówione zostały m.in.

– możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

– możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Materiały ze szkolenia poniżej;

Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt 31.05.2019

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31.05.2019r. (piątek)
w Folwark „Bancer” Modrzejowice 21, gmina Skaryszew,

w I terminie – o godz. 1530, przy obecności co najmniej połowy członkóww II terminie – o godz. 1600, przy obecności co najmniej 1/5 członków

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA
LGD
,,WSPÓLNY TRAKT” 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2018r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2018r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2018 r., jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2019.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.      

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019

Mieszkasz lub prowadzisz działalność na terenie gmin: 
Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica ?

W spotkaniu omówione zostanie m.in.

– możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

– możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów