WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji tj. 26-600 Radom ul. Lubelska 65.  Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 10 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. W części wniosku I.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania oraz dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta, którym posługuje się Wnioskodawca (jeżeli w gospodarstwie został on nadany innej osobie niż wnioskodawca);

5. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

7.Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

6.     Akty prawne  

„Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej”

Beneficjent

Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który m.in.:

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych,

• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie odpowiednich przepisów Unii Europejskiej,

• nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,

• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być przyznana na operację (inwestycję):

która nie jest finansowana z innych środków publicznych;

uzasadnioną pod względem ekonomicznym, w tym pod względem kosztów;

realizowaną:

miejscowościach należących do gminy wiejskiej lub

miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

miast liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców

operacją obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub rozwinięciem działalności nierolniczej;

realizacja operacji nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania „Różnicowanie w kierunku…”

Zakres wspierania działalności

Pomoc udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

usług dla ludności,

sprzedaży hurtowej i detalicznej,

rzemiosła lub rękodzielnictwa,

robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

usług transportowych,

usług komunalnych,

przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

magazynowania lub przechowywania towarów,

wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty związane z operacją:

koszty kwalifikowane- wymienione w rozporządzeniu:

inwestycyjne

ogólne

niekwalifikowane- pozostałe

Koszty kwalifikowane (inwestycyjne):

budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

zagospodarowanie terenu

Do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu materiałów i sprzętu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu maszyn.

Koszty kwalifikowane:

zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

Do powyższych kosztów, zalicza się koszty transportu materiałów i sprzętu, maszyn do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu.

zakup środków transportu z tym że:

pomoc nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą;

w przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie innym niż usługi transportowe – w wysokości nie przekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych projektu;

w przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych – w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych projektu.

UWAGA!!!

W przypadku operacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych zakup pojazdów przeznaczonych do transportu towarów nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach w/w. działania.

Koszty kwalifikowane – ogólne

koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem w tym:

związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności koszty:

kosztorysów,

projektów architektonicznych lub budowlanych,

ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

dokumentacji geologicznej i hydrologicznej,

wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

projektów technologicznych.

opłaty za patenty i licencje;

sprawozdania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Koszty niekwalifikowane- wszystkie pozostałe (nie wymienione jako koszty kwalifikowane), w szczególności:

podatek od towarów i usług (VAT);

zakup rzeczy używanych;

Poziom pomocy

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Refundacja dotyczy kosztów poniesionych:

nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, (natomiast w przypadku kosztów ogólnych – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.)

w formie rozliczenia pieniężnego,

w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu- w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł.

W przypadku „Różnicowania……” można starać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych (20% pomocy), należy wówczas oprócz złożenia niezbędnego oświadczenia w odpowiedniej sekcji Wniosku o Przyznanie Pomocy, złożyć dodatkowy Wniosek o Wyprzedzające Finansowanie.