Wniosek o przyznanie pomocy – Odnowa i rozwój Wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WRAZ Z INSTRUKCJĄ W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNAWANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji tj. 26-600 Radom ul. Lubelska 65.  Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

 • Instrukcja_do_Wniosku1_413_313_2z
 • Wniosek1_413_313_2z
 • Wniosek_wersja_edytowalna1_413_313_2z
 • Odnowa i rozwoj wsi – ankieta
 • Załącznik nr 4. do Strategii – Karty oceny zgodnoci operacji z LSR i z lokalnymi kryteriami
 •  

  „Odnowa i Rozwój Wsi”

  Cel działania:

  poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

  promocja obszarów wiejskich,

  zachowanie dziedzictwa kulturowego,

  wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich,

  zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi,

  rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

  Beneficjenci:

  gmina;

  instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy;

  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

  organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.

  Wymagania:

  Pomoc jest przyznawana na operację:

  niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

  z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

  z Funduszu Kościelnego,

  ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

  Pomoc przyznawana jest jeśli:

  1.operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;

  2.złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym;

  3.zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie:

  a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

  b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

  Nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

  Koszty kwalifikowane:

  1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

  2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;

  3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

  4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

  5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

  6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

  7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

  8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

  9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

  10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

  11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

  12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencja zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

  13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12;

  14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji;

  15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

  16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

  Koszty poniesione podczas realizacji przedsięwzięcia, uznaje się za koszty kwalifikowane (możliwe do zwrotu), jeżeli:

  1) zostały poniesione:

  a) w formie rozliczenia bezgotówkowego,

  b) od dnia, w którym została zawarta umowa;

  2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

  Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, na jedną miejscowość w okresie programowania.

  Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

  Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty:

  1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:

  a) kosztorysów,

  b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

  c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

  d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

  e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

  f) usług geodezyjno – kartograficznych,

  g) usług rzeczoznawcy majątkowego;

  2) opłat za patenty lub licencje;

  3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

  4) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.