Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi” dla beneficjentów z obszaru działania LGD „Wspólny Trakt” od 02.09.13 do 19.09.13

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Wspólny Trakt” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

·    Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 754 164,79)

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 2 września 2013 r. do 19 września 2013 r. do godz. 14.00.
II. Miejsce składania wniosków: wnioski, wraz z załącznikami  należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Wspólny Trakt” przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w godz. 9.00 – 14.00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Wspólny Trakt”. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej www.wspolnytrakt.ploraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
 
Operacja zostanie zakwalifikowana do dofinansowania, jeżeli przyczynia się do osiągnięcia, co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego i jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR oraz uzyska minimum 20 punktów z 50 możliwych do zdobycia.
 
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji oraz dołączenia ankiety spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ankieta do pobrania na stronie internetowej www.wspolnytrakt.pl lub w Biurze LGD „Wspólny Trakt”.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.
Powiązania: