Małe projekty – pliki do pobrania

Poniżej zostały zamieszczone wzory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty wraz z niezbędną dokumentacją. 

Lokalna Grupa Działania (LGD) “Wspólny Trakt” ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 lipca 2010 r. do godz. 14.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Wspólny Trakt przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, w godz. 9.00 – 14.00

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Wspólny Trakt.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Wspólny Trakt www.wspolnytrakt.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—201 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

III Beneficjenci:

1) osoba fizyczna zamieszkująca lub prowadząca działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Wspólny Trakt,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną działająca lub posiadając siedzibę na obszarze objętym Lokalna Strategia Rozwoju LGD Wspólny Trakt.

a) działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

b) utworzona na podst. przepisów ustaw w tym fundacje albo stowarzyszenia.

IV. Kryteria wyboru małych projektów przez LGD ”Wspólny Trakt”, określone w LSR:

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji małych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie www.wspolnytrakt.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt”.

V. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VI. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków na ten nabór wynosi 130 000 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małego projektu poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych lecz nie więcej niż 100 tys. złotych w całym okresie finansowania.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” oraz pod numerem telefonu: (048) 610-36-51.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji tj. 26-600 Radom ul. Lubelska 65.  Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

W związku z wieloma pytaniami ze strony gmin i GOK odnośnie kwalifikowalności wydatków w ramach działania „Małe Projekty”- organizacja imprez kulturalnych lub sportowych – Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt informuje, iż można zakwalifikować pracę własną organizatorów(w tym osób nieodpłatnie obsługujących imprezę) do kwoty 10% kosztów kwalifikowanych (po odjęciu kosztów ogólnych). Jak zostaliśmy poinformowani przez Wydział Leader Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi taka praca musi być potwierdzona np. umową o wolontariacie z w/w osobami oraz listą obecności. W ramach ubezpieczenia imprezy, należałoby pakiet ubezpieczenia rozszerzyć na w/w osoby. Ubezpieczenie imprezy jest kosztem kwalifikowanym (przy czym nie należy kosztu tego wpisywać w część wniosku dotyczącą kosztów ogólnych projektu). Kosztem kwalifikowanym są również koszty notarialnych poświadczeń dokumentów za zgodność z oryginałem – jako usługi prawnicze (podobnie jak z ubezpieczeniem – nie należy kosztu tego wpisywać w część wniosku dotyczącą kosztów ogólnych projektu). Jednocześnie przypominamy o załączaniu do wniosków oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jak również załącznika o nazwie OBOWIĄZKOWA ANKIETA DLA BENEFICJENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW. Są to obowiązkowe załączniki LGD ”Wspólny Trakt” niezbędne dla odpowiedniej oceny punktacyjnej wniosku, zgodnie z naszą procedurą wyboru operacji.

 W świetle interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13.01.2009 r. dot. art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin, instytucji kultury. W związku z ww. interpretacją, nawet gdy podmioty, o których mowa powyżej oświadczą, iż nie mogą odzyskać VATu związanego z kosztami poniesionymi w ramach realizowanej operacji, nadal jest on dla nich kosztem niekwalifikowanym. Należy zwrócić, uwagę, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnychoperacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005, Nr 8, poz.60, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację:

a) w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną,

b) w przypadku operacji wieloetapowych – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią.

 

Poniżej pliki do pobrania:

Wniosek__W1_413_MP_3z – nowy wniosek 10.05.10

Instrukcja__4133z_25062010

Załącznik nr 4. do Strategii – Karty oceny zgodnoci operacji z LSR i z lokalnymi kryteriami

Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego

Instrukcja do wniosku wf

Male Projekty – obowiązkowa ankieta dla wnioskodawy

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>