Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Współdziałanie rolników szansa ich rozwoju na obszarach Wiejskich Polski”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego we wrześniu i październiku 2020 roku, w terminach 28-30 września oraz 1-3 i 5-7 października 2020 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju polskiej wsi, która będzie miejscem atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Pliki do pobrania:

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa

Źródło: SCETiW

Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi – e-learning dla mieszkańców wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

 1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
 2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
 3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
 4. Przykłady dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz
z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.


Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram

Samorząd Mazowsza powołał Radę ds. Unii Europejskiej

Przy marszałku województwa mazowieckiego powstała Rada ds. Unii Europejskiej. Wśród zadań Rady jest m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, zwłaszcza w obszarze edukacji i promowania postaw proeuropejskich.

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Unii Europejskiej odbędzie się 7 września od godz. 15:00.

Zapoczątkowany przed laty proces integracji Polski z UE, zdaniem twórców Rady, został zatrzymany. W tej sytuacji – jak podkreślają pomysłodawcy Rady – potrzebne jest podjęcie rzeczowej debaty na rzecz umacniania integracji europejskiej, promowania europejskich wartości, swobód i praw podstawowych oraz obywatelskich postaw proeuropejskich.

Rola Unii Europejskiej w rozwoju i integracji wspólnot europejskich jest niezaprzeczalna. Nie chodzi tu tylko o środki unijne, które mogliśmy przeznaczyć na inwestycje drogowe, w kulturze, służbie zdrowia czy na rozwój przedsiębiorców i strefy badawczej. To przede wszystkim poczucie wspólnoty. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat widzimy, że rola Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Dla wielu przestajemy być partnerem, a stajemy się krajem, w którym nie są przestrzegane zasady praworządności, tolerancji czy demokracji – zauważa marszałek Adam Struzik.

W skład Rady powołanej zarządzeniem nr 284/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 1 września 2020 r., obok samorządowców, weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk – ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, autorzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych (skład Rady ds. UE – poniżej).

Amb. Jan Truszczyński, przedstawiciel Konferencji Ambasadorów RP podkreśla: – Niezwykle ważne jest stworzenie forum regularnej, zorganizowanej tematycznie debaty o wyzwaniach stojących przed UE i o pożądanych sposobach radzenia sobie z nimi. Mazowsze oraz inne regiony Polski powinny aktywnie włączyć się w dyskusję o przyszłości UE, zainicjowaną przez Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Powstanie Rady ds. Unii Europejskiej to wynik porozumienia podpisanego 13 sierpnia 2020 r. między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Fundacją MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele UE przypomina: – Utworzenie Rady ds. UE przy marszałku województwa mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej zawarty w Uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej. Fundacja My Obywatele UE zaproponowała projekt tej uchwały i z sukcesem zabiegała o jej przyjęcie przez Senat.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego, edukacja europejska i ekologiczna czy prowadzenie merytorycznego dyskursu o przyszłości Unii Europejskiej – to są wyzwania niełatwe. Dlatego jak zaznaczył Witold Moszyński, prezes zarządu Fundacji My Obywatele UE poradzić sobie z nim mogą jedynie prawdziwie zaangażowani długodystansowcy. – Wierzę, że dokładnie takie osoby udało nam się zgromadzić w Radzie ds. UE przy Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz że dołączą do nas także kolejne. Fundacja My Obywatele UE podejmuje wysiłki, aby podobne inicjatywy rozbłysły, jak gwiazdki unijne, w całej Polsce.

Skład Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego

 1. Adam Struzik – Przewodniczący Rady ds. UE oraz Prezydium Rady ds. UE, zwanego dalej „Prezydium”;
 2. Jan Barcz – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 3. Marek Grela – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 4. Roman Kuźniar – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 5. Olgierd Łukaszewicz – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 6. Jan Truszczyński – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 7. Jerzy Wilkin – członek Rady ds. UE wchodzący w skład Prezydium;
 8. Andrzej Borzym – członek Rady ds.UE;
 9. Sławomir Broniarz – członek Rady ds. UE;
 10. Jan Budkiewicz – członek Rady ds. UE;
 11. Piotr Buras – członek Rady ds. UE;
 12. Helena Cichocka – członek Rady ds. UE;
 13. Jacek Cygan – członek Rady ds. UE;
 14. Rafał Dymek – członek Rady ds. UE;
 15. Magdalena Flis – członek Rady ds. UE;
 16. Łukasz Gołota – członek Rady ds. UE;
 17. Jarosław Gugała – członek Rady ds. UE;
 18. Aleksandra Hanzel – członek Rady ds. UE;
 19. Grażyna Jałgos-Dębska – członek Rady ds. UE;
 20. Piotr Maciej Kaczyński – członek Rady ds. UE;
 21. Maja Komorowska – członek Rady ds. UE;
 22. Ireneusz Krzemiński – członek Rady ds. UE;
 23. Krzysztof Luft – członek Rady ds. UE;
 24. Marcin Matczak – członek Rady ds. UE;
 25. Anna Materska-Sosnowska – członek Rady ds. UE;
 26. Witold Moszyński – członek Rady ds. UE;
 27. Piotr Najsztub – członek Rady ds. UE;
 28. Ignacy Niemczycki – członek Rady ds. UE;
 29. Adam Orliński – członek Rady ds. UE;
 30. Wioletta Paprocka-Ślusarska – członek Rady ds. UE;
 31. Marcin Podsędek – członek Rady ds. UE;
 32. Leszek Przybytniak – członek Rady ds. UE;
 33. Wiesław Raboszuk – członek Rady ds. UE;
 34. Jeremi Sadowski – członek Rady ds. UE;
 35. Ryszard Schnepf – członek Rady ds. UE;
 36. Andrzej Seweryn – członek Rady ds. UE;
 37. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz – członek Rady ds. UE;
 38. Dorota Stalińska – członek Rady ds. UE;
 39. Jerzy Stępień – członek Rady ds. UE;
 40. Maciej Stuhr – członek Rady ds. UE;
 41. Magdalena Świderska – członek Rady ds. UE;
 42. Marcin Wajda – członek Rady ds. UE;
 43. Wojciech Warski – członek Rady ds. UE;
 44. Bartosz Wiśniakowski – członek Rady ds. UE;
 45. Jacek Wojciechowicz – członek Rady ds. UE;
 46. Konrad Wojnarowski – członek Rady ds. UE;
 47. Krzysztof Zanussi – członek Rady ds. UE;
 48. Jarosław Zaroń – członek Rady ds. UE.

Powody założenia w 2017 r. Fundacji MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca listopadowego i protoplastę polskiej ekologii Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpowiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Patron Fundacji Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy” (1831).

Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to przeciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji zależy również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z europejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw Fundacji, jej celów i działalności, którą prowadzi.

Cele Fundacji

 1. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności;
 2. krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy;
 3. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości;
 4. kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy;
 5. krzewienie Wartości Europejskich, sformułowanych w Traktatach Europejskich.

Fundacja angażuje się w wydarzenia związane z tematyką europejską, wolnościową, edukacyjną i w inicjatywy obywatelskie skierowane do różnych grup odbiorców, w tym szczególnie do ludzi młodych.

Źródło: www.mazovia.pl

Operacja własna LGD nr 1/2020/OW wybrana do realizacji

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Wspólny Trakt

W związku że żaden podmiot inny niż LGD uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej nr 1/2020/OW Rada Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt oceniła i wybrała projekt do dofinansownia. Całość dokumentacji została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, celem dalszej weryfikacji i podpisania Umowy.