Wizyta w biurze LGD „Wspólny Trakt” – zasady bezpieczeństwa

Lokalna Grupa Działania informuje, że przyjmuje interesantów w dniach pracy biura LGD w godzinach od 9:00 do 15:00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.

Kontakt: tel.: 504-094-459, 733-828-933, e-mail: lgd@wspolnytrakt.pl

Wchodząc do biura, są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu;

„Aktywne NGO” – konkurs

Konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, najaktywniejszych liderów i najciekawsze inicjatywy.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych.

Konkurs skierowany jest do osób i podmiotów działających na terenie powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego. Ma na celu promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących społeczeństwa lokalnego, postawy wolontariackie, które przejawiają się przez działania organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych i lokalnych liderów. Założeniem organizacji konkursu jest pokazanie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, projekty i działania w swoich miejscach zamieszkania, w swoim środowisku.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe o wartości ponad 10 000 zł. Zaplanowano przyznanie następujących nagród:

Kategoria – najaktywniejsza organizacja pozarządowa. I miejsce – nagroda finansowa o 1500,00 zł. II i II miejsce – nagroda finansowa o wartości 750,00 zł.

Kategoria – najciekawsze inicjatywy organizacji pozarządowej i wolontariatu za 2019 i 2020 rok.  Zaplanowano przyznanie 5 nagród finansowych, każda o wartości 800,00 zł.

Kategoria – Lokalny Lider. Zaplanowano przyznanie 2 nagród finansowych, każda o wartości 1000,00 zł.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 10 października 2020 r. Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie zeskanowanych formularzy i załączników na adres mailowy promocja@razemdlaradomki.pl, lub składając osobiście do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” mieszczącego się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (26-652 Zakrzew). W przypadku złożenia dokumentacji do Biura LGD – dokumentację należy złożyć w terminie do 9 października 2020 r. do godziny 16.00.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/ligaaktywnychngo/Formularz_zgloszenia.doc

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/images/ligaaktywnychngo/Formularz_zgloszenia.doc

Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie LGD na Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W programie m.in.:

1. Integracja uczestników, poznanie się wzajemnie

2. Prezentacja działań zaplanowanych w projekcie

3. Wymiana doświadczeń, z dotychczasowej działalności
     w zakresie pożytku publicznego

Spotkania odbędą się od 17.00 do 20.00 w następujących dniach:
20.10.2020r. (wtorek) – świetlica Środowiskowa „Szansa” w Kowali 105 a
22.10.2020r. (czwartek) – remizo-świetlica w Gębarzowie gm. Skaryszew
27.10.2020r. (wtorek) – świetlica wiejska w Białce 35d gm. Iłża
29.10.2020r. (czwartek) – świetlica wiejska w Pomorzanach gm. Wierzbica

Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

      – radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

      – przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

      – szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

 e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);

 f) osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego;

b) kobiety;

c) osoby o niskich kwalifikacjach;

d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

f) osoby niepełnosprawne

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych
w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.