Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – zmiany kryteriów wyboru operacji 2022r.

Na podstawie procedury zmiany kryteriów oraz sprawozdania z realizacji Warsztatu Refleksyjnego 2021r., będącego podsumowaniem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej  Grupy  Działania „Wspólny Trakt”, Zarząd LGD inicjuje konsultacje społeczne, dotyczące zmian kryteriów. Wypracowana propozycja podlegała konsultacjom w biurze LGD
w trakcie przeprowadzanych online lub telefoniczne indywidualnych konsultacji z lokalnymi partnerami społecznymi, gospodarczymi i publicznymi. Ewentualne zmiany zostaną zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

Uwagi do zaproponowanych zmian prosimy przesyłać na poniższym formularzu w terminie do 28 lutego 2022 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres: lgd@wspolnytrakt.pl

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” 2022r.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”

LINK DO ANKIETY:

Dla mieszkańców i beneficjentów z terenu Gmin;

Gmina Iłża https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=60f21495e1&&c=7424807e

Gmina Kowala https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=a524156308&&c=7424807e

Gmina Skaryszew https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=07bd168c31&&c=7424807e

Gmina Wierzbica https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=3f7517aa6d&&c=7424807e

LGD Wspólny Trakt: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f094ae2c&&b=244f185971&&c=7424807e

Zapraszam do udziału w Warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w dniu 21.01.2022 r. godz. 15.00

Zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej on-going, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej oceny procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.


Tegoroczny WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 21 stycznia (piątek) o godz. 15.00 
w Folwarku Bancer, Modrzejowice 21, Gmina Skaryszew

Do udziału w warsztacie zapraszamy: członków Zarządu i Rady LGD, członków Stowarzyszania LGD, przedstawicieli innych LGD, beneficjentów realizujących projekty, przedstawicieli gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 19.01.2022 r.

na adres: lgd@wspolnytrakt.pl

lub telefonicznie 733 828 933, 504094459

Chcesz rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą na terenie wiejskim? – szkolenie 10.02.2022r.

Zapraszamy na szkolenie w dniu 10 lutego 2022r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowala – Stępocina

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.  
i przesłanie na adres e-mail: lgd@wspolnytrakt.pl do 7 lutego 2022 r.

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.