Forum Organizacji Pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt”

Spotkanie społeczników, przedstawicieli władz samorządowych i ośrodków pomocy społecznej oraz podkreślenie istoty współpracy i wzajemnych kontaktów było kluczowymi elementami Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.

Wydarzenie było otwartą i dobrowolną formą spotkania przedstawicieli instytucji samorządowych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych, działających na terenie gmin Iłża, Kowala, Wierzbica i Skaryszew. W spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji: Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski, Burmistrz Iłży Przemysław Burek, Burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek, Agnieszka Sekulska animatorka w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie Aneta Wilanowicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Damian Różalski, Sylwia Piszczek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Marta Guźdź-Kozak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy i Maciej Kotowski z Urzędu Gminy w Wierzbicy. Spotkanie było płaszczyzną do rozmowy, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz upowszechniania dobrych praktyk. Dogodną przestrzenią do omówienia potrzeb lokalnego sektora pozarządowego, a także wypracowania narzędzi wspierania stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych i fundacji. Było również okazją do podnoszenia kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych, poprzez organizowane w ramach forum warsztaty tematyczne oraz panele dyskusyjne oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych panelistów i moderatorów.

Uczestnicy Forum Organizacji Pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” spotkali się 25 sierpnia 2021 r. w Folwarku Bancer w Modrzejowicach. Organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”. Spotkanie dofinansowane było z projektu własnego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Inauguracji Forum dokonał Paweł Piasek Prezes LGD „Wspólny Trakt”. Witając zaproszonych gości podkreślił, że organizacje pozarządowe są ważnym parterem w kreowaniu rozwoju lokalnego.  Dlatego też ważną częścią pracy LGD jest współpraca z organizacjami poprzez wymianę informacji i codzienne, robocze kontakty.

Założenia projektu Sieciowania organizacji pozarządowych oraz potencjał organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” przybliżyła Monika Makowiecka, trenerka, mentorka, animatorka i organizatorka pomocy społecznej oraz członkini Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

W sesji panelowej, pierwszy panel dyskusyjny traktujący o roli organizacji pozarządowych w kreowaniu i rozwoju usług społecznych w gminach, moderował dr hab. Bohdan Skrzypczak Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

W panelu zabrali głos przedstawiciele wszystkich gmin tworzących LGD „Wspólny Trakt: Dariusz Bulski Wójt Gminy Kowala, Dariusz Piątek Burmistrz Skaryszewa, Damian Różalski Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, Maciej Kotowski przedstawiciel Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz Agnieszka Sekulska animatorka w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy. Podkreślono znaczenie i wkład lokalnych organizacji w zabezpieczanie potrzeb mieszkańców, niesioną samorządowi przez organizacje pomoc w realizacji zadań skierowanych do mieszkańców, prowadzoną współpracę oraz rolę samorządu we wspieraniu stowarzyszeń. Zaznaczono postępujący rozwój działalności trzeciego sektora, wskazując że dzięki organizacjom z każdym kolejnym rokiem więcej się dzieje w lokalnych społecznościach. Jednocześnie zaznaczono, że organizacje nie dostrzegają w wystarczającym stopniu potencjału obszaru pomocy społecznej i możliwości jego wspierania, co w sytuacji starzejącego się społeczeństwa ma istotne znaczenie. Zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania przez organizacje działań w sektorze pomocy społecznej, takie rozwiązanie umożliwiłoby dostarczanie usług szeroko rozumianych społecznych mieszkańcom i ułatwiłoby pracę istniejącym instytucjom pomocy społecznej. Do uczestników forum zostały skierowane zaproszenia do dzielenia się pomysłami, rozmów, wypracowywania wspólnych rozwiązań, budowania współpracy oraz korzystania ze wsparcia pracowników samorządowych. Podkreślono możliwość współpracy z MOWES, w zakresie dzielenia się wiedzą ekspercką i uczestniczenia w programach szkoleniowych.

W związku z wyzwaniami trwającej pandemii została podkreślona potrzeba rozmów i spotkań z mieszkańcami na możliwie różnych płaszczyznach.  

Drugi panel dyskusyjny,  mówiący o największych wyzwaniach stojących przed organizacjami pozarządowymi działającymi na wsi i w  małych miastach, moderowała dr Karolina Jarosz, animatorka rozwoju lokalnego w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, koordynatorka projektów, wykładowca akademicki i prezeska Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ab imo pectore.

W dyskusji panelowej uczestniczyli przedstawiciele organizacji z wszystkich gmin tworzących LGD „Wspólny Trakt”: Ireneusz Kumięga przewodniczący Rady LGD „Wspólny Trakt”, Małgorzata Okólska prezes ULKS Judo Kowala, Anna Piątek sołtys Suliszki i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Barbara Sieczkowska prezes Stowarzyszenia „Przyjaźń” i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówki Starym, Tomasz Wróbel sołtys Jedlanki Starej, przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich i LZS w Iłży oraz Sylwia Wnorowska ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Podczas panelu uczestnicy opowiedzieli o działalności reprezentowanych przez siebie organizacji i podejmowanych inicjatywach, a także wskazali na potrzebę wsłuchiwania się w głos mieszkańców i angażowania do działań zasobów lokalnej społeczności. Rozmawiali o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach oraz odnieśli się do zagadnienia usług społecznych. Zostało postawione pytanie: co moglibyśmy zrobić, żeby na terenie LGD powstawały usługi społeczne wspierające osoby starsze i z niepełnosprawnościami? Tym samym zostało określone wyzwanie na najbliższe lata, którego osiągnięcie umożliwi budowanie wzajemnej współpracy, zrozumienie i upowszechnianie idei partnerstwa, wymiana najlepszych praktyk, czerpanie z profesjonalnych standardów oraz ustawiczne dostarczanie wiedzy i rozwijanie zasobów organizacji (ludzkich, materialnych, lokalowych, itp.). Została zwrócona uwaga na moce strony organizacji jak umiejętność wymiany usług, czy zawiązanie współpracy w sieci, a także na zagrożenia dla rozwoju trzeciego sektora jak instrumentalne traktowanie organizacji i ograniczone finansowanie.

Uczestnicy w czterech grupach wzięli udział w sesji warsztatów tematycznych, których zakres został określony podczas spotkań z przedstawicielami organizacji w roku 2021.   

Warsztat pierwszy: Narzędzia komunikowania się organizacji pozarządowych z otoczeniem poprowadziła Sylwia Wnorowska. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o komunikatorach wykorzystywanych w codziennej praktyce, zasadach sprawnego i efektywnego  przepływu informacji. Ustalono, że podstawową kwestią zapewniającą skuteczne współdziałanie pierwszego i trzeciego sektora dla podejmowania działań związanych z realizacją potrzeb mieszkańców jest stała i systematyczna wymiana informacji. Jako wyzwanie w kontekście kolejnych zadań, które należy w najbliższej przyszłości wdrażać i w czasie planowania działań na kolejne lata wart rozważyć, w jakim stopniu istniejące kanały komunikacyjne spełniają oczekiwania obu stron.

Warsztat drugi: Ekonomizacja szansą na rozwój organizacji pozarządowych poprowadziła dr Karolina Jarosz.

Podczas warsztatu uczestnicy rozmawiali o tym po co i jak ekonomizować działania organizacji? Mówili o zasobach organizacji społecznych oraz korzyściach ze sprzedaży usług przez organizację takich jak np. zwiększenie dochodów na działania, rozszerzenie źródeł finansowania organizacji, zyskanie poczucia sprawczości i sprawności, uniknąć dofinansowania działań wyłącznie z grantów i dotacji, czy też uzyskania płynności w finansowaniu celów statutowych. Wysłuchali przykładów sposobów zarabiania finansów przez organizację w formie prowadzenia działalności odpłatnej i działalności gospodarczej, gospodarstw opiekuńczych, czy wiosek tematycznych.

Warsztat trzeci: Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową poprowadziła Monika Makowiecka.

Uczestnicy rozmawiali o instrumentach inicjujących i wspierających współpracę między samymi organizacjami oraz samorządem. Dyskusja przełożyła się na zdefiniowanie szeregu zadań i wyzwań dla organizacji, są to: rozwijanie sieci organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt”, organizowanie cyklicznych  spotkań przedstawicieli zainteresowanych organizacji, angażowanie zasobów własnych na rzecz dobra wspólnego, stworzenie kanałów przepływu informacji, realizacja wspólnych inicjatyw, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą, partycypacyjnie tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie konsultacji społecznych, tworzenie gminnych rad działalności pożytku publicznego.

Warsztat czwarty: Animacja i aktywizacja niewykorzystanych zdolności twórczych
i potencjału społeczności lokalnych poprowadził dr hab. Bohdan Skrzypczak.

Podczas warsztatu dominowały rozważania o zasobach mieszkanek i mieszkańców małych miasteczek i wsi. Zostały przywołane talenty, potencjały, umiejętności uczestników i ich wyjątkowe osiągnięcia. Omówione zostały sposoby mobilizowania ludzi do działania i angażowania lokalnych zasobów dla dobra wspólnego. Określone bariery i stereotypy oraz przytoczone sposoby ich pokonywania. Prowadzący zachęcał do odkrywania sił społeczności, bowiem zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć, co ważne animatorem w lokalnej społeczności może zostać niemalże każdy.

Podczas sesji podsumowującej Forum zostały zaprezentowane wnioski z warsztatów tematycznych. Wśród kluczowych znalazła się zapowiedź kontynuowania prac związanych z sieciowaniem organizacji przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Forum zakończyło wystąpienie Teresy Majkusiak członka Zarządu LGD „Wspólny Trakt”, która przywołała słowa Henry’ego Forda: „Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces”. Słowa te oddają ideę projektu sieciowania organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” i wskazują na trzy filary kluczowe we współpracy i partnerskich relacjach.

Do podziękowań za współpracę z życzeniami sukcesów na przyszłość dołączyli także Paweł Piasek Prezes LGD „Wspólny Trakt” i Monika Makowiecka – moderatorka Forum. Zaprosili obecnych do rozwijania współpracy na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gmin Iłża, Kowala, Wierzbica i Skaryszew. W imieniu organizacji biorących udział w spotkaniu, na ręce organizatorów słowa podziękowania skierowała Dorota Lis ze Stowarzyszenia „Makowianie”.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się na kolację w ludowym klimacie, podczas której świętowali zarówno  nawiązanie nowych znajomości jak i zakończenie forum oraz projektu. Oprawę muzyczną zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu i Zespół Ludowy Chomentowianki. 

Spotkanie stanowiło podsumowanie trwającego od października 2020 roku projektu Sieciowania organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt”. Jednocześnie było czasem namysłu nad dalszą potrzebą sieciowania lokalnych organizacji i wyznaczenia kierunków działania na kolejne lata. Są to:

– rozwój sieci organizacji pozarządowych

– spotkania sieciujące, animacyjne, wspierające, edukacyjne

– usprawnienie komunikacji i promocji

– wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą

– badanie potrzeb i kreowanie usług społecznych

– upowszechnianie partycypacyjnego tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

– upowszechnianie gminnych rad działalności pożytku publicznego.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Celem współpracy jest wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru LGD Wspólny Trakt poprzez wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej. LGD upowszechnia działania animacyjne w społecznościach lokalnych, wymianę najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej organizacji pozarządowych, ideę partnerstwa lokalnego, jak również bieżącą wymianę informacji związaną z działaniami trzeciego sektora. W projekcie sieciowania organizacji pozarządowych obszaru LGD „Wspólny Trakt” zyskało dotychczas akceptację na współpracę z ponad 60 organizacjami społecznymi.

W Forum udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele organizacji działających na terenie gmin: Iłża, Kowala, Wierzbica i Skaryszew. Wśród 120 uczestników znaleźli się reprezentanci niżej wymienionych organizacji:

Fundacja Dogonić Nadzieję

Fundacja „Iłżecka Akademia Piłki Nożnej”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

Klub Euforia

Klub Senior+ Kowala

Ludowy Klub Sportowy „Chomentów”

Klub Sportowy Team Zalesice

Koło Gospodyń Wiejskich w Bardzicach „Bardzice Naszą Pasją”

Koło Gospodyń Wiejskich w Błazinach Dolnych „Błazinianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Chomentów-Puszcz

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Warszawskiej „Dąbrowianki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Dolnojasieńczanki” w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasieńcu Iłżeckim Górnym

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedlance Starej

Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylanach „Nad Stawem” 

Koło Gospodyń Wiejskich „Łączanianki” w Łączanach

Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Modrzejowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach „Polanianki”

Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszce

Młodzieżowy Klub Sportowy „BIELIK” Wierzbica

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance Starej

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Skaryszewie

Sekcja Piłki Nożnej LZS w Iłży

Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie

Stowarzyszenie „Damy Radę” w Podsuliszce

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzanach

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej

Stowarzyszenie „Makowianie”

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Józefów”

Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Dzierzkówku Starym

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „PROVIDENTIAE DEI”

Stowarzyszenie „Swojski Makowiec”

Stowarzyszenie „Zawsze Razem” w Gębarzowie

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży

Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY IŁŻA

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Judo Kowala”

Poznaj naszą organizację – Aktywni na Targowej

Poznaj naszą organizację! To hasło towarzyszyło uczestnikom dziewięciu wizyt studyjnych  obszaru LGD Wspólny Trakt. Gospodarzem ostatniego spotkania było Stowarzyszenie Aktywni na Targowej w Skaryszewie. Przybyli goście dowiedzieli się czym się zajmuje i jak działa organizacja kulturalna. Wszyscy zapoznali się i przedstawili potencjały oraz zasoby swoich stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Podzielili się zarówno trudnościami jak i dobrymi doświadczeniami. Niespodzianką był udział w warsztatach! Przy wsparciu cierpliwych warsztatowiczek na co dzień angażujących się w prace stowarzyszenia wszyscy chętni wykonali skrzata. To urocza pamiątka z wizyty na Targowej. Było aktywnie i  inspirująco! 

Gospodarzom wizyt oraz uczestnikom dziękujemy za wyjątkowe spotkania, wzajemną inspirację i ciepłe słowa!

Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru LGD na: Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Spotkanie organizowane w ramach operacji własnej pt. „Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr. tel. 601-086-196, 733-828-933, e-mail.: lgd@wspolnytrakt.pl bądź osobiście
w biurze LGD ul. Marii Walewskiej 6/1, 26-624 Kowala – Stępocina do 20 sierpnia 2021r.

KGW w Białce było gospodarzem ósmej wizyty studyjnej obszaru LGD Wspólny Trakt

Poznaj naszą organizację! Koło Gospodyń Wiejskich w Białce było gospodarzem ósmej wizyty studyjnej obszaru LGD Wspólny Trakt. Przedstawicielki i przedstawiciele przybyłych stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich poznali się i przedstawili potencjały i zasoby swoich organizacji. Gospodarze oprowadzili nas po wnętrzach świetlicy i opowiedzieli o wyzwaniach towarzyszących powstawaniu wyjątkowego miejsca spotkań mieszkańców wsi. Tam tradycja łączy się z nowoczesnością! 

Ostatnia wizyta studyjna już 17 sierpnia 2021. Gościło nas będzie Stowarzyszenie Aktywni na Targowej w Skaryszewie. 

Zapraszamy do udziału!  Ilość miejsc ograniczona.