Zapraszamy na rajdy rowerowe LGD Wspólny Trakt 2019

Rajd Parznice (Gmina Kowala) – Chomentów Socha (Gmina Skaryszew) odbędzie się w dniu 15.08.2019r. natomiast Pomorzany (Gmina Wierzbica – Pakosław (Gmina Iłża) w dniu 16.08.2019r.

Zapisy prowadzone są Biurze LGD w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego 5. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, a także mapę szlaku rowerowego. Po zakończeniu Rajdu nastąpi uroczyste wręczenie  dyplomów. Będzie tam wydawany poczęstunek dla uczestników rajdu.  Rajd będzie nieodpłatny dla uczestników.

Zapraszamy na Rajd Rowerowy 15.08.2019 (czwartek) godz. 14.30

Szkoła w Parznicach
Dystans 8 km
Trasa:
Parznice (szkoła) – Chomentów Socha (altana)
PROGRAM:
14.30 – Szkoła w Parznicach: zapisy, informacje, depozyt, odprawa techniczna
15.00 – Otwarcie Rajdu i wyjazd uczestników
16.00 – Chomentów – Socha: gorący poczęstunek, wręczenie nagród i wyróżnień, posumowanie
17.00 – zakończenie Rajdu

TRASA: Pomorzany (remizo-świetlica) – Pakosław (boisko)
16.08.2019 (piątek) godz. 14.30

PROGRAM:
14.30 – Pomorzany (remizo-świetlica): zapisy, informacje, depozyt, odprawa techniczna
15.00 – start z Pomorzan (remizo-świetlica)
16.00 – Pakosław (boisko): gorący poczęstunek,
wręczenie nagród i wyróżnień, podsumowanie
17.00 – zakończenie Rajdu

Zapraszamy Członków LGD Wspólny Trakt na wyjazd studyjny

Lokalna Grupa Działania ,,Wspólny Trakt” z siedzibą w Skaryszewie uprzejmie zaprasza Członków Lokalnej Grupy Działania na wyjazd studyjny  w dniach 21 – 23.08.2019 roku do Serpelic, na teren Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Siedleckiej”.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00:  telefoniczne pod numerem 733 828 933, 504-094-459 lub osobiście
w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 5 w  Skaryszewie.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Wyjazd 21 sierpnia (środa) 2019 roku

800– Urząd Gminy Wierzbica

820 – Urząd Gminy Kowala

8 40 – Biuro LGD Wspólny Trakt ul. Wojska Polskiego 5

900 – parking OSP Iłża

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” nr XII/19 w dniu 26.07.2019

W dniu 26.07.2019 odbyło się w biurze LGD Wspólny Trakt
w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5 posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt”, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019

Wg następującego porządku Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XII/19 w dniu 26.07.2019r.

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019.
 5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 • Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 • Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Zakończenie Posiedzenia Rady.

Limit środków w ogłoszonym naborze 1/2019 wynosił dla:

 1. Przedsięwzięcie 2.3.1 Potencjał dla rozwoju

      270 000 zł (konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej). Łącznie złożono 6 wniosków

Limit środków w ogłoszonym naborze 2/2019 wynosił dla:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Potencjał dla rozwoju1 056 029,60   zł

Łącznie złożono 11 wniosków

 Limit środków w ogłoszonym naborze 3/2019 wynosi dla: Przedsięwzięcie 1.5.1 Aktywny Wspólny Trakt – 1 204 500,32 zł Zarejestrowanych zostało 4 wnioski.

POUCZENIE


1) Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
2) Protest winien zawierać:
a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
b) Oznaczenie wnioskodawcy,
c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,
d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem
e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
3) LGD udostępnia wzór protestu na stronie internetowej LGD oraz w Biurze LGD. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD :
Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
ul. Wojska Polskiego 5,
26-640 Skaryszew

4) O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.
5) Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
a) po terminie,
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
c) bez wskazania kryteriów oceny, z których ocena wnioskodawca się nie zgadza, z uzasadnieniem.

INFORMACJA DODATKOWA

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Dalszy etap oceny administracyjnej wniosku przeprowadza Samorząd Województwa. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o RLKS , w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.
2) Zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy o RLKS jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013.

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” nr XII/19 w dniu 26.07.2019

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr XII/19 w dniu 26.07.2019r. (piątek) o godzinie 1000, które odbędzie się w biurze LGD Wspólny Trakt
w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XII/19 w dniu 26.07.2019r.

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019.
 5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

 • Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 • Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 • Zakończenie Posiedzenia Rady.