POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 17.05.2018r.

W dniu 17.05.2018 r. o godz. 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2018/G

Rada przystąpiła do oceny wniosków w ramach naboru 1/2018/G Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas” zgodnie z procedurą, pierwszym elementem było podpisanie deklaracji bezstronności.

W ramach naboru 1/2018/G zgodnie z zakresem tematycznym §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 60 000 zł

W ramach naboru przyjęto i zarejestrowano 8 wniosków na łączną kwotę  47 270 ,00 zł        

Anna Kasińska – pracownik biura LGD przeprowadziła wstępną weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G.

Dalszej ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonym w PROW na lata 2014-2020.

Następnie pracownik biura przygotował propozycję oceny zgodności z LSR  oraz propozycję oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Ze względu na to, że wśród złożonych wniosków, nie było projektów niewybranych do dofinansowania, nie spełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR, odstąpiono od tworzenia list takich operacji. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Szczegóły na załączonych dokumentach;

VII 88 18 Uchwała

VII 88 18 wstępna lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 1

VII 88 18 wstępa lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 2

Protokół 17.05.18 1

Protokół 17.05.18 2

Protokół 17.05.18 3

Protokół 17.05.18 4

Protokół 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 1

Protokół kom sk. 17.05.18 2

Protokół kom sk. 17.05.18 3

Protokół kom sk. 17.05.18 4

Protokół kom sk. 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 6

Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny przysługuje prawo  wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.

 Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • oznaczenie LGD właściwego do rozpatrzenia odwołania;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza
  lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje w wyznaczonym terminie odwołanie od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, w związku z powyższym lista wniosków wybranych do powierzenie grantów w ramach limitu dostępnych środków może ulec zmianie.

Odwołanie wnosi się na formularzu udostępnionym przez LGD i składa osobiście lub przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika w biurze LGD. Wzór formularza odwołania dostępny jest na stronie LGD pod linkiem: www.wspolnytrakt.pl

Wzór-protestu_LGD_Wspólny-Trakt

 

Zaproszenie na szkolenie pt. „Warsztaty tworzenia projektów grantowych”

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz LGD „Wspólny Trakt” zapraszają na szkolenie pn. „Warsztaty tworzenia projektów grantowych” realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja
i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” .

Miejsce szkolenia: Folwark Bancer, adres: Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew

 

Termin szkolenia Grupa I:

16.05.2018 (środa) – w godz. od 17.00  do 20.15

18.05.2018 (piątek) – w godz. od 17.00  do 20.15

19.05.2018 (sobota) – w godz. od 8.00  do 14.45

 

Termin szkolenia Grupa II:

28.05.2018 (poniedziałek) – w godz. od 8.00  do 14.45

29.05.2018 (wtorek) – w godz. od 8.00  do 14.45

Zaproszenie_na_szkolenie_warsztaty_projektowe_05.2018 2

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

W dniach od 24 do 27 kwietnia 2018r. odbyły się spotkania informacyjne na temat: Możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści, gdzie analizowano przedsięwzięcie „Animacja wspiera aktywność”. Spotkania poprowadziła Pani Monika Makowiecka, Pedagog, absolwentka zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarze pomocy społecznej i ekonomii społecznej. Współautorka publikacji Model ekonomii społecznej regionu radomskiego w warunkach bezrobocia strukturalnego oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt Paweł Piasek.

Już od lipca 2018 roku będziemy zbierać kolejne wnioski grantowe. Można uzyskać od 5 do 15 tysięcy na działania aktywizujące i integrujące osoby działające na rzecz społeczności lokalnej, działania łączące różne grupy społeczne, m.in. młodzież, seniorów, warsztaty, spotkania, wydarzenia społecznościowe i akcje społeczne, działania rekreacyjne, turystyczne, prozdrowotne, rozwój amatorskiej twórczości artystycznej itp. Zapraszamy również organizacje pozarządowe ale również JST (GOK, GBP, szkoły, przedszkola)

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych terenu Gminy Wierzbica, na kolejne spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt.

Celem konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. „Animacja wspiera aktywność” jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji
i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej. 

W ramach planowanego konkursu grantowego, przewidywane jest przyznanie środków na projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki, itp. z obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Wierzbica, Skaryszew). 

Spotkanie odbędzie się w dniu  9 maja 2018 roku (środa), o godzinie 13.30, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sala konferencyjna).