Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie LGD na Spotkania Informacyjno-Integracyjne

pt. Sieciowanie organizacji pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W programie m.in.:

1. Integracja uczestników, poznanie się wzajemnie

2. Prezentacja działań zaplanowanych w projekcie

3. Wymiana doświadczeń, z dotychczasowej działalności
     w zakresie pożytku publicznego

Już wkrótce podamy miejsca i terminy spotkań, które planowane są od 20 października 2020r.

Stała ścieżka aktywizacji społecznej i zawodowej

Obszar Wsparcia:

województwo mazowieckie:

– powiat przysuski: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

– powiat radomski: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

– powiat szydłowiecki: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

Cel Projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 80 (48 kobiet, 32 mężczyzn) osób niepracujących, w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji powiatu przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, dzięki realizacji usług aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.09.2020-31.08.2021 r.

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne;

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej
1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

d) zamieszkałe na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji w powiatach:

      – radomskim: gminy Gózd, Iłża, Jedlina-Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów;

      – przysuskim: gminy Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa;

      – szydłowieckim: gminy Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec;

 e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);

 f) osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) osoby z wymienionych gmin defaworyzowanych powiatów radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego;

b) kobiety;

c) osoby o niskich kwalifikacjach;

d) osoby bierne zawodowo i bezrobotne;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

f) osoby niepełnosprawne

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

h) Osoby nie korzystające ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych
w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Współdziałanie rolników szansa ich rozwoju na obszarach Wiejskich Polski”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego we wrześniu i październiku 2020 roku, w terminach 28-30 września oraz 1-3 i 5-7 października 2020 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju polskiej wsi, która będzie miejscem atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Pliki do pobrania:

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa

Źródło: SCETiW

Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi – e-learning dla mieszkańców wsi

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesach rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl pod nr faxu: 12 424 05 05. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz
z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.


Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Do pobrania:
– karta zgłoszenia uczestnictwa
– harmonogram