XI Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G

W dniu 07.08.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie LGD przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G:

 

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XI/18 w dniu 07.08.2018r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja nt. odwołań wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2018/G.
 4. Sporządzenie ostatecznej listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu) – podjęcie uchwał.
 5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zakończenie Posiedzenia Rady

Paweł Piasek kierownik biura LGD „Wspólny Trakt” poinformował zebranych, że do biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G.

Tym samym, wstępna lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, sporządzona na Posiedzeniu Rady nr X/18 w dniu 31.05.2018, zostaje ostateczna listą wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu)

Na podstawie sporządzonej listy,  przeczytano i podjęto jednomyślnie Uchwałę nr XI/107/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania, zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naborów wniosków 2/2018/G

Protokół posiedzenia 07.08.18

Uchwała XI 107 18 zatwierdzenie ostatecznej listy

Ostateczna lista wybranych do dofinansowania

SGGW zaprasza na studnia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”

Trwa rekrutacja na Podyplomowe studia „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE”
na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Zajęcia na VIII edycji tych studiów odbywać się będą od października 2018 do czerwca 2019 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.

Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z uprawą i wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i obrotem. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. „zdrowej żywności”. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat właściwości i uprawy ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. Program studiów obejmuje m.in. towaroznawstwo i uprawę roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapię roślinną, charakterystykę leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozję, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie na zajęciach wyjazdowych (m.in. w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu).

Bliższe informacje na temat studiów uzyskać można na stronie internetowej Wydziału: http://krwil.sggw.pllink zewnętrzny/ w zakładce „studia podyplomowe”
http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54link zewnętrzny
lub pod telefonem kom. kierownika studiów: +48 606 609 456.
Adres mailowy kierownika studiów: marek_gajewski@sggw.pl

Źródło; CDR

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.627) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414 oraz z 2018 r. poz. 509) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w typie dotyczącym budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Termin składania wniosków: od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Przewidywana wartość środków w ramach dostępnego limitu na lipiec 2018 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 38 mln zł. Podana kwota ma charakter informacyjny i określa przybliżoną wartość.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej – osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Biura Regionalnego KSOW – do pobrania stąd.

Dodatkowe informacje: tel. 22 5979621, 22 5979167, 22 5979643

Źródło ; KSOW

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 31.07.2018r.

W dniu 31.07.2018 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G

Rada przystąpiła do oceny wniosków w ramach naboru 2/2018/G Przedsięwzięcie 1.1.2 „Animacja wspiera aktywność” zgodnie z procedurą, pierwszym elementem było podpisanie deklaracji bezstronności.

W ramach naboru 2/2018/G zgodnie z zakresem tematycznym §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami, limit środków w ogłoszonym naborze wynosił 75 000 zł

W ramach naboru przyjęto i zarejestrowano 6 wniosków na łączną kwotę  57 100,00 zł       

Pracownicy biura LGD przeprowadzili wstępną weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G.

Dalszej ocenie podlegały wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonym w PROW na lata 2014-2020.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Lista Grantobiorców wybranych do dofinansowania 2.1.1. Animacja wspiera aktywność

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY I 31.07.2018 Animacja wspiera aktywność

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 31.07.2018 Animacja wspiera aktywność

Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny przysługuje prawo  wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.

 Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • oznaczenie LGD właściwego do rozpatrzenia odwołania;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza
  lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje w wyznaczonym terminie odwołanie od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, w związku z powyższym lista wniosków wybranych do powierzenie grantów w ramach limitu dostępnych środków może ulec zmianie.

Odwołanie wnosi się na formularzu udostępnionym przez LGD i składa osobiście lub przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika w biurze LGD. Wzór formularza odwołania dostępny jest na stronie LGD pod linkiem: www.wspolnytrakt.pl

Wzór-protestu_LGD_Wspólny-Trakt