Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2018 roku – otwórz harmonogram

Plakat ARiMR

PROW 2014 – 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji – przejdź do portalu MRiRW 

 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 – 2020 – otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – działania

Działanie M01 – Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów 

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – nabór wniosków o przyznanie pomocy od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór wniosków 6 – 20 listopada 2017 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi – nabór wniosków od 25 września do 24 października 2017 r.

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – nabór wniosków od 30 października do 28 grudnia 2017 r.

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) – podstawowe informacje

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 LEADER

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 – otwórz

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) – otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020 – otwórz

Archiwalne informacje

Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 27 stycznia 2015 r. – otwórz

PROW na lata 2014 – 2020 zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. – otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 -12 grudnia 2014 r. – w skrócie

Zalecenia żywieniowe dla zdrowych osób z różnych grup wiekowych – szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych firm doradczych oraz inne zainteresowane osoby zajmujących się problematyką żywienia człowieka do udziału w szkoleniu e-learningowym pod nazwą „Zalecenia żywieniowe dla zdrowych osób z różnych grup wiekowych”, Będzie to pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń o prawidłowym żywieniu i zdrowym stylu życia. Szkolenie będzie dostępne od 20 do 26 listopada 2017 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa i otrzymaniu loginu.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zaleceń dotyczących prawidłowego żywienia ludzi zdrowych w zależności od wieku, płci, rodzaju wykonywanej pracy, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego.

Żeby móc dobrze zrozumieć sposób żywienia i odżywiania ludzi zdrowych (w razie konieczności też i chorych), należy przede wszystkim posiadać wiedzę na temat składników odżywczych, ich znaczenia dla organizmu człowieka, składu i wartości odżywczej produktów spożywczych, co również jest podstawą tego szkolenia.

Rekrutacja na szkolenie będzie miała charakter ciągły do 24 listopada 2017 roku.

Materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR Brwinów www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 20 do 26 listopada 2017 roku. Od tego momentu, w ramach forum, będzie również możliwość kontaktu ze specjalistą CDR w Brwinowie.

Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu potwierdzonej przez pracodawcę karty zgłoszenia uczestnictwa, informacji o uczestniku i dokonaniu wpłaty.
Uczestnik sam planuje czas na samokształcenie, ale wymagane jest, aby w terminie do 26 listopada 2017 r. zapoznał się z całym materiałem i zaliczył test końcowy.

Wszyscy uczestnicy pokrywają koszty administracyjne w wysokości 30 złotych.

Dane do przelewu:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004

Osoba do kontaktu w sprawach:
rekrutacji i organizacji: Anna Korczykowska tel. 22-729 66 34 wew. 130, e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl
merytorycznych: Małgorzata Pucek, tel. 22-729 66 34 wew. 112, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w wyżej wymienionym artykule ustawy, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez:

  1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom – w przypadku gdy posiada taką stronę;
  2. skierowanie tego zapytania do:
    1. co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
    2. wszystkich potencjalnych wykonawców – w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

Sukcesy widać po sąsiedzku

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego ruszył właśnie nowy autorski konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.

Termin dostarczenia zgłoszeń w Konkursie upływa w dniu 20 października 2017 r.

Konkurs będzie składał się z jednego elementu – ocena zgłoszeń przez Komisję Konkursową. Będzie ona brała pod uwagę dane zawarte w karcie zgłoszenia, dokumentacje fotograficzną, ale także ogólnodostępne informacje, zaangażowanie w  KSOW i PROW.

Dokładne szczegółowe kryteria wypracuje wkrótce Komisja Konkursowa samodzielnie.

Zgłoszeń dokonywać mogą natomiast Gminy – maksymalnie jedno sołectwo zgłoszone przez Wójta. Planowany finał Konkursu – listopad 2017.

Pula nagród w tym konkursie to 30.000 zł!

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa


Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Źródło: Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego