Zrównoważone partnerstwo miejsko-wiejskie

Dzięki współpracy Komisji Europejskiej, województwa mazowieckiego oraz Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD) odbywa się w Warszawie dwudniowe seminarium europejskie na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.

Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik, który zapoznał gości ze specyfiką województwa mazowieckiego, przybliżył główne problemy dotyczące zrównoważonego partnerstwa miejsko-wiejskiego oraz zaprezentował rozwiązania wdrażane w regionie. Jak podkreślił, miasta coraz częściej koncentrują się na współpracy z innymi metropoliami, pomijając tereny je otaczające. Z tej perspektywy stają się coraz bardziej niezależne od obszarów z nimi sąsiadujących. Jednocześnie pojawiły się nowe formy zależności, np. wzrost potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miast czy niedostatek zasobów naturalnych na przykład w zakresie zapotrzebowania w wodę. Trudno więc nie zauważyć wzajemnych zależności – metropolie potrzebują obszarów wiejskich, a te z kolei czerpią profity zarówno z oczekiwań, jak i oferty miast. –Wspólne zarządzanie obszarem miejsko-wiejskim napotyka jednak problemy – zaznaczył marszałek. Dodał, że jednym z nich jest nastawienie samorządów lokalnych na konkurencję zamiast na współpracę. Potrzebna jest zmiana sposobu myślenia i całościowe spojrzenie na konkretne problemy, wykraczające poza granice administracyjne. W partnerstwo miejsko-wiejskie należałoby włączyć także innych uczestników – przedsiębiorców, izby przemysłu czy inwestorów. Współpraca natomiast wymaga równości, niezależności, dobrowolnego uczestnictwa w partnerstwie, uwzględniania zróżnicowań administracyjnych i wspólnych korzyści.

Marszałek przedstawił rozwiązania, uwzględnione w opracowywanej „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r.”, służące harmonijnemu rozwojowi sąsiadujących obszarów miejskich i wiejskich. Zwrócił także uwagę, że w nowej perspektywie finansowej samorząd województwa popiera wykorzystanie takich instrumentów jak ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Słuszne wydaje się również, zaproponowane przez OECD, zastosowanie rozróżnienia ze względu na wielkość głównego miasta, jak również poziom rozwoju obszarów wchodzących w skład partnerstwa. –Partnerstwo miejsko-wiejskie stanowi silny impuls do pobudzenia ukrytego, dotychczas niewykorzystywanego potencjału poszczególnych obszarów – podsumował marszałek.

Seminarium w dużej mierze oparte jest na omawianiu studiów przypadków przeprowadzonych przez OECD obejmujących szeroki zakres europejskich, jak i pozaeuropejskich regionów. To znakomita okazja dla zainteresowanych stron na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym do lepszego zrozumienia praktycznych aspektów partnerstw. Wydarzenie umożliwi także szeroką dyskusję i wymianę doświadczeń dotyczących m.in. korzyści z partnerstwa miejsko-wiejskiego, czynników wspomagających i utrudniających czy sposobów finansowania. Wiedza wyniesiona ze spotkania pozwoli natomiast podjąć odpowiednie kroki w procesie wdrażania polityki spójności UE i polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Seminarium zakończy debata na temat sposobów praktycznego wsparcia partnerstwa miejsko-wiejskiego w programowaniu funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Podczas sesji plenarnej głos zabrali m.in.: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, zastępca sekretarza generalnego OECD Yves Leterme, przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów Marek Woźniak, zastępca dyrektora generalnego ds. wdrożeń w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Komisja Europejska) Normunds Popens oraz prezydent m.st. Warszawy, prezydent Eurocities Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Na zaproszenie marszałka Adama Struzika uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystym koncercie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, który odbył się w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze”. Witając gości w Mateczniku, marszałek zaznaczył, że nie jest to miejsce przypadkowe. To doskonały przykład realizacji idei partnerstwa miejsko-wiejskiego – jeden z największych ośrodków kultury na Mazowszu korzystnie wpływa na rozwój sąsiadujących z nim terenów wiejskich.

Źródło; UMWM