Zminany w Rozporzadzieniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) dotyczącego obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

Ponadto, zmiany dotyczą:

1. możliwości przyznania pomocy na realizację inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk,

2. okresu trwania zobowiązań nakładanych na beneficjenta w związku z realizacją inwestycji w ramach PROW 2007 – 2013.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Odnow_i_rozwoj_wsi/Wnioski_z_dzOdnowa_w_ramach_osi_4/odnowa_os_32010/D2010162109201_zm_Rozporzadzienia_12082010.pdf