Zmiany w nowozawieranych umowach i aneksach oraz nowe wersje wniosków o płatność dla działań osi 4 LEADER

Zmiany w nowozawieranych umowach i aneksach dla działań: 421 „Wdrażanie projektów współpracy” i 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz nowe wersje wniosków o płatność dla działań: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – wersja 7z i 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów – wersja 5z.

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Rozliczanie_programu/interpretacje/zmiany_w_umowach_i_aneksach_oraz_nowe_wnioski.pdf