Zmiany w działaniu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 sierpnia 2010 roku podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zaproponowane zmiany mają na celu przede wszystkim odejście od corocznego wnioskowania o przyznanie pomocy na rzecz wnioskowania o przyznanie pomocy na pozostały okres realizacji lokalnej strategii rozwoju, a więc do końca czerwca 2015 r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na pozostały okres realizacji lokalnej strategii rozwoju będzie prowadzony w urzędach marszałkowskich w dniach 1 września – 30 listopada 2010 r. Pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku umożliwi zawarcie jednej umowy przyznania pomocy obejmującej pozostały okres realizacji LSR, w ramach której możliwe będzie składanie nie więcej niż 4 wniosków o płatność w każdym roku realizacji LSR. Ponadto, zmiany dotyczą m.in.:

1.uporządkowania i rozszerzenia katalogu kosztów, które podlegają refundacji,

2.wykonania art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), dotyczącego obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu ewidencji albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego;

3.wprowadzenia możliwości wyrażenia zgody przez właściwy organ samorządu województwa na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania oraz wypłaty pomocy,

4.wydłużenia terminu w jakim LGD może wnieść prośbę o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność w razie uchybienia przez LGD tego terminu,

5.skrócenia okresu trwania zobowiązań nakładanych na beneficjenta w momencie zawierania umowy przyznania pomocy.,

6.uznania innych niż wymienione w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku których nie jest wymagany zwrot otrzymanej przez LGD pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.