Zmiany przepisów dot. wdrażania lokalnych strategi rozwoju

W dniu 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie LSR” objętego PROW na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., Nr 302)

 Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. ”małych projektów” i polegają na:

 – zwiększeniu możliwego poziomu refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych;

– wnoszeniu wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006;

– uregulowaniu możliwości ogłaszania przez LGD tzw. „naborów tematycznych”;

– zlikwidowaniu możliwości wyboru operacji przez LGD ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu (jedynie w ostatnim naborze możliwy wybór do 120 % limitu dostępnych środków).

 Nowe przepisy maja zastosowanie do naborów rozpoczętych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli po 6 kwietnia 2012 r.!

Przypominamy również, że nabór w LGD Wspólny Trakt dotyczący Małych Projektów odbędzie się w sierpniu 2012/

RMRiRW zmieniające WLSR 9 marca 2012