Zmiana warunków przyznawania pomocy w działaniu „Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej”

Z dniem 7 września Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło zmiany zmianę w warunkach i trybie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej”

Wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu maksymalnego poziomu pomocy finansowej z 50% do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku gdy w gospodarstwie rolnym, z którym związany jest ubiegający się o pomoc, wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rozporządzenie przewiduje, że refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 80% jest możliwa w sytuacji gdy łączna wartość szkód w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich jest nie mniejsza niż 10 000 zł oraz jeśli wysokość szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wynosi powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było przyznanie podwyższonego do 80% poziomu pomocy finansowej w ramach ww. Działania.

Wprowadzona zmiana dotyczy także wniosków, które zostały złożone w 2010r. o przyznanie pomocy w ramach ww. działania i w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub obsunięciem się ziemi w określonej wyżej wysokości. Będą oni mogli dokonywać odpowiednich zmian w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w terminie 60 dni od wejścia w życie rozporządzenia.