Zmiana rozporządzenia PROW 2007-2013

  W Dzienniku Ustaw 2013 r. w dniu 9 sierpnia br., pod pozycją 909 zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 lipca 2013 r.

Rozporządzenie weszło w życie 24 sierpnia br.

Celem nowelizacji rozporządzenia było:

  • określenie daty zamknięcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania,
  • rozszerzenie rodzaju kosztów kontroli, o których zwrot będzie mógł się ubiegać producent wytwarzający produkty w ramach systemu integrowana produkcja, a których obowiązek przeprowadzenia wynika z metodyki produkcji w systemie integrowana produkcja,
  • zaktualizowanie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Zmiana rozporządzenia obejmuje wprowadzenie daty zamknięcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, która została określona na dzień 31 grudnia 2014 r. Data ta jest ostatecznym terminem, w jakim producent będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin ten został wskazany w związku z kończącym się okresem programowania 2007-2013.

Zmiana rozporządzenia miała na celu także rozszerzenie kosztów kontroli, przeprowadzanych w gospodarstwach producentów rolnych, którzy produkują w systemie integrowana produkcja (IP), o refundację których będzie można się ubiegać w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” PROW 2007-2013. Po wejściu w życie przedmiotowej zmiany, do kosztów tych będą mogły zostać zaliczone koszty kontroli związane ze zdiagnozowaniem problemów fitosanitarnych, których obowiązek przeprowadzenia wynika ze zmienionych metodyk produkcji w systemie IP, a które wiążą się z koniecznością badania materiału nasadzeniowego pod kątem obecności Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Ponadto, wprowadzona zmiana miała także na celu aktualizację przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Konieczność wprowadzenia zmiany wynikała z ogłoszenia w dniu 14 grudnia 2012 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1). W związku z tym, że na podstawie art. 58 tego rozporządzenia, nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.) należało dokonać aktualizacji przedmiotowych przepisów.

Zmiana ta wiązała się z koniecznością nadania nowego brzmienia załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego, który odnosi się do zadań realizowanych przez grupę producentów na rzecz jej członków, w zakresie procedur kontroli specyficznego charakteru produktu lub weryfikacji dowodów potwierdzających pochodzenie produktu z określonego obszaru geograficznego. Zadanie te obecnie określone są w art. 19 ust. 1 lit. d oraz art. 7 ust. 1 lit. d ww. rozporządzenia nr 1151/2012”.