Zarząd zatwierdził rekomendacje z warsztatu refleksyjnego

W dniu 9 lutego 2018r w Modrzejowicach odbyło się kolejne Zebranie Zarządy Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”. Głównym punktem obrad było podjecie Uchwały o zatwierdzeniu rekomendacji z warsztatu refleksyjnego z dnia 16 stycznia 2018r. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii.