Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31.03.2017r. (piątek)
w Remizo-Świetlicy w Kotlarce gmina Iłża

w I terminie – o godz. 1700, przy obecności co najmniej połowy członków

w II terminie – o godz. 1730, przy obecności co najmniej 1/5 członków.

 

         PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2016r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2016r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2016r.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2016 r., jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2017.

 1. Omówienie zmian do Procedur oceny i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD
  i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 2. Zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023
  – podjęcie uchwały
 3. 14. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.